De regering van Aruba kondigt een verzoek om inlichtingen (Request for Information) over langetermijnoplossingen voor duurzaam afvalbeheer aan

Dit item is gearchiveerd op 18-03-2018.

ORANJESTAD - Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid en de instandhouding van het milieu en om gelijke tred te houden met de zich ontwikkelende internationale normen en beste praktijken, heeft de regering van Aruba het doel vastgesteld om over te schakelen van haar huidige systeem voor het beheer van vaste afvalstoffen naar duurzaam en sanitair afvalbeheer.

Dit houdt in een compleet proces van de afvalbronnen tot het herwinnen van waardevolle producten en een milieuvriendelijke verwerking van het resterende afval. In verband hiermee is de regering van Aruba actief op zoek naar mogelijke oplossingen om een combinatie van sanitair storten met andere afvalbeheermethoden te realiseren, die meer in overeenstemming zijn met een circulaire economie (kringloopeconomie) en internationale normen.

Voor meer informatie inzake bovengenoemd Request for Information, kunt u de hierondervermelde documenten raadplegen:

Respondent Forms: