Algemene Rekenkamer publiceert Rapport onderzoek jaarrekening land Aruba 2015

Dit item is gearchiveerd op 10-12-2016.

De weg naar duurzaamheid; met het oog op de toekomst

ORANJESTAD - De Algemene Rekenkamer heeft haar rapport over het onderzoek naar de jaarrekening 2015 gepubliceerd.

In dit rapport merkt de Algemene Rekenkamer op dat er verbeteringen merkbaar zijn in de resultaten van het jaar 2015 ten opzichte van vorig jaar, maar dat dit niet het gevolg is geweest van structurele kostenbeheersing die tot duurzaam houdbare overheidsfinanciën leiden. De Algemene Rekenkamer blijft zich zorgen maken over de financiële positie van het Land. Deze zorgen zijn gebaseerd op drie kernelementen waarop dit onderzoek zich heeft gericht, namelijk de schuldpositie van het Land, de daaraan gelieerde rente en de kosten voor het personeel werkzaam voor het Land. De Algemene Rekenkamer concludeert dat er nog een lange weg te gaan is voordat gesproken kan worden van duurzame overheidsfinanciën.

Verdere verduurzaming openbare financiën

Voor het jaar 2015 diende het Land te voldoen aan een wettelijk vastgestelde tekortnorm van 3,7% van het BBP. Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer wijst uit dat de overheid, in enge zin, deze norm ruim heeft behaald. Het onderzoek wijst echter ook uit dat de verbeteringen, die hebben geleid tot het behalen van deze tekortnorm, niet het gevolg zijn geweest van structurele kostenbesparingen. De personeelskosten, de grootste kostenpost van het Land, laat een minimale daling zien en de rentekosten tonen een alsmaar stijgende lijn. Het is van essentieel belang dat de regering prioriteiten dusdanig inricht, dat een kostenbeheersing op langere termijn behaald kan worden. Er dient rekening gehouden te worden met de kosten die de komende jaren tot uitdrukking zullen komen, als gevolg van langdurige contracten waaraan het Land zich heeft gecommitteerd. Het Land dient aan de verdere verduurzaming van openbare financiën te werken, met het oog op de toekomst.

Budgetrecht Staten

Het onderzoek wijst uit dat er in het jaar 2015 wederom overschrijdingen zijn op de door de Staten goedgekeurde begroting en dat bij de begrotingsuitvoering de comptabiliteitsvoorschriften niet zijn nageleefd. De Algemene Rekenkamer herhaalt haar zorgen over de aantasting van het budgetrecht van de Staten en merkt op dat ook de Staten verantwoordelijk is voor het doen naleven van procedures die haar budgetrecht aangaan.

Aanbevelingen Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer beveelt in haar rapport de ministers aan om bij het maken van beleidskeuzes, de totstandkoming van duurzaamheid niet uit het oog te verliezen en om de wettelijke voorschriften na te leven bij de begrotingsuitvoering. Het is van belang dat de minister van Financiën & Overheidsorganisatie in het bijzonder, alert blijft op de naleving van bestaande wettelijke voorschriften door alle betrokkenen. De Algemene Rekenkamer beveelt verder aan om voor wat het personeel betreft, ook voor de bureaus van de ministers een formatieplan op te stellen.

Aan de Staten wordt aanbevolen om sterk te letten op de prioriteitstelling en keuzes van de regering, met het oog op duurzame overheidsfinanciën. Het is van belang dat de Staten haar budgetrecht bewaakt. De Staten dient nauw betrokken te blijven met reeds in gang gezette processen. Ook het verloop van de verbetering in het financieel beheer dient in de gaten te worden gehouden. De diverse beschikbare instrumenten, waaronder kwartaalrapportages, kunnen door zowel de ministers als de Staten worden gebruikt om de begrotingsuitvoering en het verloop van de verbetering in het financieel beheer te blijven monitoren.

Reactie minister van Financiën

De minister heeft met diepgang op het rapport gereageerd en stelt in zijn reactie dat de doelstellingen voor duurzame overheidsfinanciën over 2015 zijn behaald door middel van structurele maatregelen en een strakke kostenbeheersing. De Algemene Rekenkamer stelt de uitgebreide reactie van de minister op prijs, maar houdt vast aan de conclusies in het rapport. Waar nodig worden deze in het rapport toegelicht.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties