DIP: 4000 onbebouwde erfpacht terreinen

Dit item is gearchiveerd op 16-02-2020.

ORANJESTAD - De Directie Infrastructuur en Planning DIP schat zo’n 4000 gronden die voor woningbouw zijn toegekend, die nog niet zijn bebouwd.

De DIP zal binnenkort maatregelen nemen om die onbebouwde gronden terug te krijgen.

Het in mei 2018 geïnitieerde beleid voor het verkrijgen van erfpacht voor residentieel gebruik is op de goede weg. De DIP volgt de verschillende fasen van dit nieuw beleid. Volgens de laatste gegevens van november 2019 zijn er in totaal 185 notariële akten ondertekend, terwijl nog eens 220 wachten om hun notariële akte te ondertekenen. De DIP bereidt inmiddels de nieuwe percelen voor op de pre-reservering en reserveringsfasen die binnenkort worden aangekondigd. Het nieuwe beleid verloopt zoals verwacht.

De DIP verwerkt momenteel alle aanvragen voor erfpacht vanaf 2013 en hoopt tot de 2018 aanvragen te verwerken voor het einde van 2020. Er is een beperkt aantal erfpacht gronden beschikbaar voor woningbouw. Dit betekent dat de DIP op basis van de berekeningen een inventaris moet maken van het aantal kavels dat in de komende 5 jaar voor erfpacht kan worden verleend. De tekortkoming van erfpachtkavels kan op verschillende manieren worden aangepakt. Veel mensen hebben een erfpachtkavel waarop nog nooit is gebouwd. Deze personen zullen door de DIP worden aangesproken en eraan worden herinnerd dat ze op deze kavels een huis moeten bouwen, anders zal de DIP de onbebouwde erfpachtkavels terugvorderen.

Vorig jaar ontvingen velen de kennisgeving en het ultimatum van de DIP om te voldoen aan de wetten en voorwaarden van de erfpachtovereenkomst. Er zijn echter nog steeds min of meer 4000 onbebouwde erfpachtkavels.

Een ander probleem dat de DIP tegenkwam, waren verlaten huizen. De DIP zal proberen een akkoord te bereiken met de eigenaren van deze lege en verlaten huizen om een ​​oplossing te vinden. De DIP is zich terdege bewust van het artikel in de "Landsverordening Uitgifte Eigendommen" waarin staat dat als een huis wordt verlaten of wanneer eigenaren niet langer geïnteresseerd zijn in het huis, land Aruba kan beginnen met het proces van onteigening van de erfpachtgrond.

Het DIP bevindt zich momenteel in de fase van het plannen van meerdere verkavelingsplannen, waarbij de beste oplossingen worden geëvalueerd, op basis van het door de minister vastgestelde beleid om in plaats van breed hoog te bouwen. Dit zal resulteren in het gebruik van kleinere kavels waardoor meer land kan worden verkaveld die kunnen worden verhuurd en meer gezinnen de kans krijgen om hun droom van een eigen huis te vervullen.

Het aantal personen dat de reeds de reservering heeft ontvangen, is nog onbekend omdat de DIP wacht op de definitieve gegevens van al diegenen die de pre-reserveringsfase hebben doorlopen om naar de reserveringsfase te gaan.

De DIP heeft een overeenkomst met de FCCA voor personen die niet voldoen aan de eisen van het nieuwe beleid en heeft de opdracht gekregen om 250 huizen te bouwen.

Dit is een van de vele projecten waaraan de DIP samen met de FCCA werkt om de voortgang van dit project te volgen.

Eén ding is heel duidelijk; er is een zeer beperkt aantal kavels voor woningbouw ontwikkeling.

Een andere mogelijke oplossing voor de tekortkoming van kavels is voor eigendom land te verkopen aan particulieren.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties