Landspakket - zorgsector

ORANJESTAD - Het Landspakket, dat de overheid met Nederland heeft ondertekend, bevat meerdere actiepunten die zijn afgesproken.

Voor de zorg zijn diverse actiepunten afgesproken waaraan het ministerie van Volksgezondheid moet voldoen.

De overeenkomst in het Landspakket Zorg bestaat uit 3 onderdelen:

1) Acties om het Covid19-virus te beheren en in te dammen:

Thema’s van de Uitvoeringsagenda van het Landspakket 1 februari -  1 april 2021.Alle benodigde instrumenten moeten aanwezig zijn om de verspreiding van het Covid19-virus op Aruba te voorkomen en in te dammen. Deze omvatten:

  • Handhaving van de ICU-capaciteit, inclusief het extra AMI Expeditionary Healthcare-personeel in het ziekenhuis,
  • Introductie van de symptoom alertheid (seroprevalentieonderzoek),
  • Onderhoud van een intensieve Contact Tracing Unit,
  • Versterking van de capaciteit van gezondheidszorg,
  • Intensivering van de controle en vergroting van de testcapaciteit op de luchthaven,
  • Ontwikkeling van strengere controles aan de grens,
  • Behouden van bewustmakingscampagnes, informatie- en contactcentra (callcenters) enz.

Ook zijn er afspraken gemaakt over de vaccinatiecampagne zoals het voorbereiden van alle vaccinatiematerialen en bewaarmiddelen zoals aangegeven door de kwaliteitsprotocollen en de ondersteuning in het vaccinatieprogramma. Deze zijn allemaal geïnspecteerd en gecontroleerd door het RIVM. Aruba kan indien nodig rekenen op de technische assistentie van Nederland.

Voorblad Uitvoeringsagenda landspakket 1 februari - 1 april 20212) Het doel van de landen binnen het Koninkrijk om nauwer samen te werken op het gebied van gezondheidszorg, met name door intensivering van de samenwerking tussen ziekenhuizen binnen het Koninkrijk. Het doel van deze samenwerking is om de zorg op de eilanden te verduurzamen en de efficiëntie en kwaliteit te verhogen.

Inmiddels zijn sommige ziekenhuizen al in een verder gevorderd stadium van deze samenwerking en hebben enkele ziekenhuizen binnen het Koninkrijk al toegezegd deze samenwerking te realiseren.

3) Het laatste actiepunt betreft een lopend onderzoek met als doel het begrip “basiszorg” op Aruba te definiëren. Dit zou de noodzakelijke zorg moeten definiëren waarop de Arubaanse gemeenschap kan rekenen in relatie tot de klinische behoeften van de mensen. De resultaten vormen de basis om de zorgsamenwerking binnen het Koninkrijk, zoals aangegeven in het tweede punt, te incorporeren en te delen om tot doelmatigheid en effectiviteit van het medische veld binnen het Koninkrijk te komen. Het onderzoek is gestart in januari 2021 en wordt uitgevoerd door professor J. Hubben (zorgdeskundige met uitgebreide kennis van het zorgstelsel op Aruba). Inmiddels heeft het kabinet ook een Landelijke Zorgcommissie ingesteld met als doel mee te denken over voorstellen om het met Nederland afgesproken instrumentarium in de zorg te implementeren. Dit zal ook helpen bij de discussie over de hervormingen van de gezondheidszorg op een meer acceptabele en verantwoorde manier met behoud van de kwaliteit van de gezondheidszorg op Aruba en om te komen tot een duurzamere AZV-verzekering.

Meer informatie vindt u onder het thema-onderdeel zorg “F” in de Uitvoeringsagenda van het Landspakket eerste kwartaal 2021.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties