Samenvattend rapport nationale risicoanalyse witwassen

ORANJESTAD -  Aruba publiceert samenvattend rapport van haar nationale risicoanalyse witwassen.

Inleiding

Final NRA Summary Report - February 2021 (Final approved version)Als lid van zowel de Financial Action Task Force (FATF) als de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), heeft Aruba zich ten volle gecommitteerd om volledig te voldoen aan de hoogste internationale standaarden op het gebied van antiwitwassen en de bestrijding van terrorismefinanciering (AML/CFT). In overeenstemming met de FATF-aanbevelingen, en tevens ter voorbereiding op de aanstaande evaluatie door de CFATF naar de effectiviteit van Aruba's AML/CFT-raamwerk, is een nationale risicoanalyse (NRA) uitgevoerd, in opdracht van de door de Minister-President voorgezeten nationale AML/CFT-stuurgroep.

De NRA is in oktober 2018 van start gegaan met participatie van meer dan tachtig belanghebbenden uit de publieke en private sector. De analyse heeft ongeveer 18 maanden in beslag genomen, waarna op basis van de discussies en resultaten van de NRA zowel een gedetailleerd rapport als een samenvattend rapport (voor publicatiedoeleinden) werden opgesteld. De voorzitter van de AML/CFT stuurgroep keurde beide rapporten goed op 21 februari 2021. De bevindingen in de rapporten houden rekening met de economische en geografische omgeving van Aruba, het justitieel en institutioneel kader en de criminaliteitstrends. Er wordt thans gewerkt aan een afzonderlijk rapport waarin de resultaten van de analyse ten aanzien van terrorismefinanciering zullen worden vastgelegd. Dit rapport wordt naar verwachting op korte termijn gefinaliseerd.

De NRA maakte gebruik van een methodologie en “tool” ontwikkeld door de Wereldbank. Met deze “tool” kunnen landen de belangrijkste aanjagers van de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering identificeren. Het biedt een methodologisch proces dat is gebaseerd op begrip van de oorzakelijke verbanden tussen risicofactoren voor het witwassen van geld en variabelen met betrekking tot de regelgevende, institutionele en economische omgeving. Deze NRA-tool balanceert het gebruik van kwantitatieve informatie (gegevens en statistieken) met kwalitatieve informatie. De tool bestaat uit negen onderling verbonden modules. Deze modules zijn gebaseerd op "inputvariabelen", die factoren vertegenwoordigen die verband houden met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, dreigingen en kwetsbaarheden. ‘Dreigingen’ hebben betrekking op de omvang en kenmerken van de opbrengsten van misdrijven in een land, terwijl ‘kwetsbaarheden’ gerelateerd zijn aan zwakheden of hiaten in de verdediging van een land tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Er kunnen dreigingen en kwetsbaarheden bestaan ​​op nationaal en sectoraal niveau.

Het hebben van een NRA en nationale AML/ CFT-strategie is uitermate belangrijk voor de komende 4e AML/ CFT-evaluatieronde van Aruba door de CFATF, die plaats zal vinden in het derde kwartaal van 2021.

Uitdagingen

Het NRA-proces stuitte op verschillende uitdagingen, voornamelijk bestaande uit moeilijkheden bij het verzamelen van statistieken over onderzoeken, vervolgingen en veroordelingen, evenals de ontoereikende diepgang van de beschikbare gegevens. Specifieke informatie en gegevens over de dreigingen en kwetsbaarheden waaraan de verschillende sectoren zijn blootgesteld, waren niet altijd beschikbaar. Dit gebrek aan beschikbare informatie en data was het gevolg van het beperkt aantal witwaszaken op Aruba. Derhalve is voor het identificeren van de witwasdreigingen voor de verschillende sectoren, in aanvulling op de op basis van witwaszaken geïdentificeerde dreigingen, tevens gebruik gemaakt van gegevens en inlichtingen van de CBA, de FIU en andere relevante autoriteiten, informatie uit wederzijdse rechtshulpverzoeken, informatie ontvangen van de sectorvertegenwoordigers tijdens de NRA-sessies en de typologierapporten van de FATF.

Belangrijkste bevindingen

De NRA resulteerde in een algemene witwas-risicoclassificatie van “Medium-High” voor Aruba, deels ook het gevolg van haar geografische ligging, uitstekende infrastructuur en de goed ontwikkelde financiële en zakelijke sectoren.

De onderliggende misdrijven die zijn geïdentificeerd als de belangrijkste dreiging met betrekking tot het witwassen van geld in Aruba zijn onder meer drugshandel, smokkel van grote hoeveelheden contant geld, omkoping en corruptie en ondergronds bankieren.

De algehele nationale kwetsbaarheid voor het witwassen van geld bestaat uit twee delen: de algehele sectorale kwetsbaarheid, bepaald door de uitkomsten van de kwetsbaarheidsbeoordelingen van de verschillende (private) sectoren, en het nationale bestrijdingsvermogen (de sterke/ zwakke punten in de verdedigingsmechanismen van Aruba).

De nationale en sectorale kwetsbaarheden van het vermogen om het witwassen van geld te bestrijden wijzen op de noodzaak van onder meer een nationaal AML /CFT beleid en -strategie, versterking van de AML/CFT wet- en regelgeving, een meer gestructureerde en centrale verzameling van gegevens over misdrijven, opbrengsten van misdrijven en daarmee samenhangende financiële stromen, strengere grenscontroles, oprichting van een kansspelautoriteit, invoering van een centraal “Ultimate Beneficial Owner” (uiteindelijk belanghebbende of UBO) register voor alle op Aruba geregistreerde entiteiten, maatregelen om corruptie tegen te gaan en als laatste, maar minstens even  belangrijk: meer (gespecialiseerd) personeel om het witwassen van geld te bestrijden.

Op basis van de (voorlopige) resultaten van de NRA hebben verschillende autoriteiten al maatregelen genomen om een ​​deel van de geïdentificeerde witwasrisico's te mitigeren.

Vervolgacties

De regering van Aruba zal binnenkort starten met het ontwerpen van een uitgebreide AML/ CFT-strategie om de geïdentificeerde witwasrisico's te mitigeren, in volgorde van prioriteit.

Financiële dienstverleners en aangewezen niet-financiële dienstverleners moeten een verband leggen tussen de NRA en hun bedrijfsbrede risicobeoordelingen en daarop gebaseerd beleid, procedures en maatregelen om de witwasrisico’s te mitigeren waaraan hun sectoren zijn blootgesteld.

Afsluitende opmerkingen

De regering van Aruba is voornemens de nationale risicoanalyse om de 5 jaar te herhalen. Mochten er ontwikkelingen zijn die een eerdere beoordeling op nationaal of sectoraal niveau nodig maken, dan zal deze beoordeling snel ter hand worden genomen.

Tenslotte wil de regering van Aruba alle belanghebbenden uit zowel de publieke als de private sector die aan de NRA hebben deelgenomen bedanken, evenals Lisa Bostwick, Molly Silver, Yee Man Yu en Andrea Garzon van de Wereldbank voor het verstrekken van advies over de technische aspecten en een juist gebruik van de NRA-tool en voor hun feedback op het concept-rapport. Een speciaal woord van dank gaat uit naar mevrouw Kiki van de Werf van de CBA en mevrouw Sasha Behari van de FIU voor het coördineren van de NRA.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties