Plaza Tino Ruiz te KPA Noord

Dit item is gearchiveerd op 03-12-2022.

OPENBARE AANBESTEDING

De Minister van Justitie en Sociale Zaken is voornemens in het openbaar aan te besteden het project:

Plaza Tino Ruiz te KPA Noord”

Volgens bestek D.O.W. nr. 03,dj.2022

Korte omschrijving van het werk:

  • Het slopen van het asfalt van de bestaande parkeerplaats en opnieuw asfalteren;
  • Het aanbrengen van klinkerwerk, betonnen straattegels en arubaantjes;
  • Aanbrengen van groenvoorzieningen;
  • Het construeren van een betonnen voetstuk t.b.v. een beeld.

Uitvoeringstermijn: 50 werkbare werkdagen na datum van aanvang inclusief bestellingstijd.

Het bestek is vanaf 9 november 2022 verkrijgbaar bij D.O.W. tegen betaling van Afl.100,00.

De betaling te voldoen bij de kassier van de Dienst Openbare Werken (DOW).

De Openbare bescheiden liggen ter inzage vanaf 9 november 2022 te DOW bij het Secretariaat van de Directie.

Inlichtingen worden verstrekt op 16 november 2022 om 10.00 vm te DOW.

De Nota van Inlichtingen wordt vastgesteld op 23 november 2022.

De Openbare aanbesteding vindt plaats op 2 december 2022 om 11.00 vm op het kantoor van de Directeur van de Dienst van Openbare Werken.

De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende vereisten overleggen:

1.Bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel van Aruba.

   (niet ouder dan 6 maanden).

2.Bereidheidverklaring tot het instellen van een bankgarantie of borg.

3.De staat van eenheidsprijzen voor verrekening van meer- en minderwerken.

4.Een lijst van in te schakelen onderaannemers.

5.Overige vereisten opgenomen in het bestek.

Inschrijving dient te geschieden op het bij het bestek gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties