04.05. Winstbelasting*

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0405GT88.047          Landsverordening winstbelasting (Pos. 62)
                                     Wijziging:** 1997 34; 2001 106; 2002 124; 2004 11
                                     (inwtr. 2004 12); 2005 76 (gewijzigd: 2007 112);
                                     2005 77 (2005 85); 2007 112; 2008 63 (inwtr. 2008 65);
                                     2009 75; 2010 20 (inwtr. 2010 23); 2010 99; 2010 100; 2012 53; 
                                     2014 10 (inwtr. 2014 29); 2015 60; 2019 21; 2019 79;
                                      2020 156 (inwtr. 2020 172); 2021 43; 2022 161; 

                                     Uitvoering:***
                                     2005 88  Landsbesluit aanwijzing activiteiten Aruba
                                     vrijgestelde vennootschap (uitv. artt. 2, onderdeel d, en
                                     4, derde lid) (2005 89)
                                     0405AB06.085  MR. t.u.v. artt 5, vierde lid, onderdeel b, en 5a,
                                     zevende lid, onderdeel b
                                     0405AB08.082  Regeling aanwijzing instellingen 2008 in
                                     verband met giftenaftrek (uitv. art. 7)****
                                     0405AB10.066  Regeling aanwijzing instellingen 2009 in
                                     verband met giftenaftrek (uitv. art. 7)
                                     0405GT02.003  Lham. t.u.v. art. 20, tweede lid (Pos.
                                     63)
                                       

Bij de Invoeringsverordening Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling (AB. 2002 124) zijn de navolgende regelingen ingetrokken: de Garantieverordening winstbelasting (AB. 1990 GT 65) (Pos. 64) en de Opcentenverordening inkomsten- en winstbelasting (AB. 1991 GT 55) (Pos. 65);
** AB. 2007 112: sommige bepalingen werken terug tot en met 1 januari 2007
AB. 2010 20:  art. I, onderdeel B, treedt in werking op 1 januari 2011;  art. I, onderdeel C, voor zover het betreft het achtste en negende lid, alsmede
                         art. IV en art. V, op de eerste dag van de vierentwintigste maand, volgend op de kalendermaand waarin zij wordt geplaatst in het
                         Afkondigingsblad van Aruba (1 mei 2012); art. I, onderdeel C, voor zover het betreft het tiende, elfde en twaalfde lid, op 1 januari
                         2015
AB. 2010 100: een aantal wijzigingen (art. VIII) treedt in werking m.i.v. 1 januari 2013 
*** Het Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (uitv. art. 51, tweede lid) (AB. 2000 94) gold sinds de inwerkingtreding van de ALB in 2004 niet meer als een uitvoeringsbesluit van deze landsverordening vanwege het vervallen van de basisbepaling (art. 51) bij de Invoeringsverordening ALB (AB. 2004 11); dit landsbesluit is inmiddels ingetrokken bij het Landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren 2012 (AB. 2013 17); zie in dit verband de artt. 2 en 73, tweede lid, van  de Algemene landsverordening belastingen (AB. 2004 10)
**** Werkt terug tot en met 1 januari 2008
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties