04.09. Toeristenheffing

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


0409GT89.040          Landsverordening logeerbelasting (Pos. 53)*
                                     Wijziging: 1997 34; 2000 17 (m.v. 2000 17a); 2004 11
                                     (inwtr. 2004 12); 2010 15 (inwtr. 2010 31**
                                     (gewijzigd: 2010 55)); 2011 13 (inwtr. 2011 14)***;
                                     2013 40; 2014 10 (inwtr. 2014 29); 2022 161  
                                   

* Voorheen de Landsverordening logeerbelasting. Deze benaming is bij de landsverordening van 17 februari 2011 (AB. 2011 13) gewijzigd in de "Landsverordening toeristenheffing"
Zowel het Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening (uitv. art. 13, vierde lid) (AB. 1998 70) als het Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren (uitv. art. 16, tweede lid) (AB. 2000 94) gelden sinds de inwerkingtreding van de ALB in 2004 niet meer als uitvoeringsbesluiten van deze landsverordening vanwege het vervallen van de basisbepalingen (artt. 13 en 16) bij de Invoeringsverordening ALB (AB. 2004 11); het Interim-landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren is inmiddels ingetrokken bij het Landsbesluit bijzondere opsporingsambtenaren 2012 (AB. 2013 17)
** Het betreft de inwerkingtreding van art. I, onderdeel F
*** De wijzigingen zoals opgenomen in AB. 2011 13 werken terug tot en met 1 januari 2011
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties