15.02. Wettelijke regelingen verband houdende met het Burgerlijk Wetboek

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1502GT89.052           Landsverordening houdende enige bepalingen tot
                                      regeling der onderwerpen bedoeld in de artt. 667, 673,
                                      tweede lid, 683, tweede lid en 695 van het Burgerlijk
                                      Wetboek (Pos. 19)
1987 GT 13                Landsverordening verhaal t.b.v. de overheid voor
                                      geneeskundige verzorging (Pos. 493)
1502GT96.034          Landsverordening vervolging en verhaal jegens het
                                      Land schadeplichtige landsdienaren (Pos. 739)
                                     Wijziging: 1997 33; 2013 28
1502GT87.008          Landsverordening op coöperatieve verenigingen (Pos.
                                      144)
                                     Wijziging: 2009 75
1988 GT 40                Landsverordening t.u.v. het verdrag nopens de
                                      erkenning van de rechtspersoonlijk¬heid van vreemde
                                      vennootschappen, verenigingen en stichtingen (Pos. 147)
1502GT99.003          Landsverordening op stichtingen (Pos. 148)
                                     Wijziging: 2009 75; 2012 54 (inwtr. 2013 15)

                                      Uitvoering:
                                      1502GT91.006  Landsbesluit stichtingenregister
                                      (uitv. art. 7, vierde lid) (Pos. 149)
                                      Wijziging: 2000 98; 2008 76

1987 125                     Landsbesluit van 1 december 1987 no. 1, houdende de
                                      aanwijzing van het Hoofd van het Bureau Burgerlijke
                                      Stand en Bevolking of diens plaatsvervanger als
                                      ambtenaar, welke bevoegd is tot het verlenen van
                                      dispensatie van de wettelijk voorgeschreven
                                      afkondiging van een voorgenomen huwelijk zoals
                                      bedoeld in artikel 124 van het Burgerlijk Wetboek van
                                      Aruba

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties