15.07. Wettelijke regelingen verband houdende met het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

AB/GT Pos. no.          Omschrijving


1507GT91.075          Landsverordening uitvoering verdrag betreffende de
                                     burgerlijke rechtsvordering (Pos. 24)
                                     Wijziging: 2012 54 (inwtr. 2013 15)
1987 112                    Landsbesluit tarieven in burgerlijke zaken
                                     Wijziging: 1995 37; 2000 24; 2005 46 (inwtr. 2005 48)
1507GT97.016         Verordening houdende voorzieningen tot uitvoering van
                                     het op 31 Mei 1931 te London tussen Nederland en
                                     Groot-Brittanie gesloten verdrag houdende bepalingen
                                     tot het vergemakkelijken van het voeren van
                                     rechtsgedingen (Pos. 650)
1507GT97.017          Landsverordening houdende uitvoering van het op 30
                                     augustus 1962 te 's-Gravenhage gesloten verdrag
                                     tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
                                     Bondsrepubliek Duitsland betreffende de wederzijdse
                                     erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke
                                     beslissingen en andere executoriale titels in burgerlijke
                                     zaken (Pos. 651)
2001 GT 5                  Landsverordening tot aanwijzing van een rechter op
                                     grond van art. 54 van het Verdrag van Washington van
                                     18 maart 1965, inzake de beslechting van geschillen
                                     met betrekking tot investeringen tussen Staten en
                                     onderdanen van andere Staten (Pos. 652)
2001 GT 6                  Landsverordening ter uitvoering van het op 10 juni
                                     1958 te New York gesloten Verdrag over erkenning en
                                     tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke
                                     uitspraken (Pos. 653)
2001 GT 7                  Landsverordening tenuitvoerlegging in het buitenland
                                     gewezen scheidsrechterlijke uitspraken (Pos. 654)

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties