Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is belast met onderzoek naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding en ontvangst van overheidsgelden. De Algemene Rekenkamer voert haar werkzaamheden onafhankelijk van de regering uit en rapporteert aan de Staten. De Staten gebruikt de rapporten van de Algemene Rekenkamer in het kader van de toezichthoudende functie.

De Algemene rekenkamer is geen toezichthouder. Zij voorziet de Staten van informatie, zodat de Staten haar toezichthoudende taken kan vervullen.

Op 31 augustus 2012 heeft de minister van Financiën de jaarrekeningen van het land van Aruba vanaf 1986 tot en met 2011 aan de Staten aangeboden. Daarnaast is op deze dag ook de jaarrekening 2011 conform de wet tijdig aan de Staten aangeboden. Dit is de eerste keer dat een jaarrekening op tijd aan de Staten is aangeboden. De rapporten van de Algemene Rekenkamer over de dienstjaren 1986 tot en met 2011 zijn ook aan de Staten overhandigd en gepubliceerd. Hiermee is een belangrijke stap gezet op weg naar een betere verantwoording van overheidsprestaties en de daarmee gemoeide middelen, een essentieel onderdeel van behoorlijk bestuur.

In 2011 is een Memorandum of Understanding plechtig ondertekend door de voorzitter van de Staten, de minister-president, de minister van Financiën en de voorzitter van de Algemene Rekenkamer. Daarin werd afgesproken dat uiterlijk op 1 september 2012 de jaarrekeningen aan de Staten worden aangeboden. Tevens zal de jaarrekening over het jaar 2011 worden aangeboden in een afzonderlijke ontwerplandsverordening ter vaststelling van de jaarrekening, zoals dit voortaan jaarlijks zal gebeuren.

Met het indienen van de jaarrekeningen bij de Staten legt de regering verantwoording af aan de volksvertegenwoordiging. De jaarrekening behoort weer te geven, naast een opsomming van de inkomsten en uitgaven, welke bestuursdaden de ministers hebben verricht in het voorafgaande jaar, waarom zij dat hebben gedaan, welk doel zij beoogden en wat het uiteindelijke resultaat van dat handelen is geweest. Dit wordt de eerste keer dat de Staten van Aruba zich zullen zetten aan de behandeling van een jaarrekening van het Land Aruba.
De jaarrekening vormt het sluitstuk van het begrotingsproces. In het begrotingsproces doet de regering voorstellen om uitgaven te doen in het jaar waarop de begroting betrekking heeft. Deze voorstellen behoeven de goedkeuring van de Staten, de volksvertegenwoordiging. Zonder goedkeuring kunnen de ministers geen uitgaven doen. De Staten stemmen in met het doen van uitgaven tot een maximum bedrag. Minder uitgeven mag, maar meer uitgeven mag niet, dan alleen na voorafgaande machtiging door de Staten. Bij de behandeling van de jaarrekeningen kunnen de Statenleden controleren of de regering de goedgekeurde begroting goed heeft uitgevoerd.

Voorafgaand aan het aanbieden van de jaarrekeningen aan de Staten heeft de Algemene Rekenkamer al onderzoek gedaan naar de jaarrekeningen. De rapporten van de Algemene Rekenkamer, waarin ook is opgenomen de reactie van de minister van Financiën op de bevindingen van de Algemene Rekenkamer, werden bij de aan de Staten aangeboden stukken gevoegd. Op deze wijze ondersteunt de Algemene Rekenkamer de Staten bij haar controlerende taak en de parlementaire behandeling van de jaarrekeningen.


Externe link(s):

Trending topics

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties