De Koning en de Gouverneur

De Nederlandse Koning is hoofd van het Koninkrijk en van de drie landen afzonderlijk, die samen het Koninkrijk vormen. Omdat de Koning in Nederland woont, wordt hij in Curaçao, Sint Maarten en Aruba, vertegenwoordigd door een Gouverneur. Curaçao, Sint Maarten en Aruba hebben elk een Gouverneur, die de Koning vertegenwoordigt als hoofd van hun regering.

De Koning

De grondwettelijke "Koning" kan zowel een man (koning) als een vrouw (koningin) zijn. De echtgenote van een mannelijk staatshoofd kan koningin genoemd worden omdat het maatschappelijk gebruik en de tradities van vorstenhuizen bepalen dat gehuwde vrouwen de titels van hun man kunnen voeren. Omdat traditie en maatschappelijk gebruik iets dergelijks niet bepalen voor de echtgenoot van een vrouwelijk staatshoofd, en om verwarring met het grondwettelijke begrip "Koning" te voorkomen, wordt de echtgenoot van een vrouwelijk staatshoofd geen koning genoemd. In de gevallen die zijn voorgekomen kreeg de prins-gemaal de persoonlijke titel "Prins der Nederlanden".

Wanneer een Koningin de Kroon draagt (vrouwelijke Koning), dan wordt bij het gebruik van alle wettelijk vastgestelde formulieren, ambtstitels en officiële benamingen, waarin het woord "Koning" voorkomt, in plaats daarvan het woord "Koningin" gebruikt.

In het Nederlands staatsbestel is de Koning onderdeel van de regering. Als staatshoofd legt de Koning staatsbezoeken af, ontvangt hij ambassadeurs en symboliseert hij de eenheid van de staat. Ook vertegenwoordigt hij het Koninkrijk naar buiten toe. Verdragen met het buitenland worden in zijn naam ondertekend.

Samen met de ministers vormt hij de Kroon. De Koning symboliseert de eenheid van de regering en in die hoedanigheid is hij degene die wetten bekrachtigt en ministers en burgemeesters benoemt. In deze rol is in het algemeen een contraseign van een minister of staatssecretaris vereist.

Externe link(s):

De Gouverneur

De Gouverneur van Aruba is de vertegenwoordiger van het Nederlandse staatshoofd op het eiland.

De taken van de Gouverneur vallen in twee delen uiteen:

  1. Hij vertegenwoordigt de belangen van het Koninkrijk
  2. Hij staat aan het hoofd van de Arubaanse regering.

Hij maakt echter geen deel uit van het Arubaanse kabinet. Tijdens de kabinetsformatie speelt hij een belangrijke rol. Net zoals in Nederland de Koning, is de gouverneur onschendbaar en zijn de ministers verantwoordelijk. De gouverneur wordt benoemd door het staatshoofd voor een periode van zes jaar. Na afloop kan die periode nog eenmaal verlengd worden (dus maximaal twaalf jaar).

De gouverneur wordt bijgestaan door een Raad van Advies, die uit ten minste vijf door hem benoemde leden bestaat en die over alle ontwerpen van landsverordeningen, rijkswetten, landsbesluiten houdende algemene maatregelen en dergelijke, advies uitbrengt.

Zijn controlerende taken als ‘Koninkrijksorgaan’ staan in het Reglement voor de Gouverneur. Zijn taken als hoofd van de regering staan in de Staatsregeling.


Externe link(s):


Bron: wikipedia.nl

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties