KiezersregisterAdministratie

Door zorg van of namens de minister van Algemene Zaken wordt een Kiezersregister bijgehouden van de in het bevolkingsregister opgenomen kiesgerechtigde personen. Voor de Statenverkiezingen vind de sluiting van het Kiezersregister plaats op een sluitingsdatum (bevriezingsdatum). In het Kiezersregister staat van elke kiezer de geslachtsnaam, de voornamen, de plaats en de datum van geboorte en het adres vermeld.

Vermeldingen

Wie wordt hierop vermeld:

  • Personen die de Nederlandse nationaliteit bezitten;
  • Personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Aruba. Deze voorwaarde moet ten laatste op de bevriezingsdatum vervuld zijn;
  • Diegenen die op de dag van de stemming, de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
  • Personen die zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht.

Raadpleging

Vanaf het moment dat de sluiting van het Kiezersregister heeft plaatsgevonden, kunt u nagaan of uw naam op de Kiezerslijst en of de u betreffende gegevens juist zijn. Het Kiezersregister is voor inzage beschikbaar bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister.

Bezwaar en beroep

Wanneer en waar kan er bezwaar worden ingediend tegen het Kiezersregister?

Iedereen kan, op grond van artikel 11 van de Kiesverordening, binnen vijf dagen na de sluiting van het Kiezersregister bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba aanvulling of verbetering van het Kiezersregister verzoeken op grond dat u niet of niet behoorlijk in dit register is opgenomen.

Wie kan er bezwaar indienen?

Iedere persoon die van mening is dat hij/zijzelf of een ander, niet of niet behoorlijk is opgenomen in de Kiezerslijst.

Hoe kan men bezwaar indienen?

Via een formulier, dat kosteloos verkrijgbaar is, bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister. Het formulier “Verzoek verbetering kiezersregister” staat ook opgenomen als bijlage II van het Kiesbesluit.

Termijn

Conform artikel 12 lid 5 van de Kiesverordening doet de rechter uiterlijk achttien dagen na de indiening van het verzoekschrift uitspraak en beveelt, indien de uitspraak daartoe leidt, aanvulling of verbetering van het Kiezersregister.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties