Verkiezingsdag

Stembiljet

Oproepingskaart

Uiterlijk acht dagen voor de verkiezingen ontvangt elke kiezer die een stem mag uitbrengen een oproepingskaart. Deze kaarten worden verstuurd door de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister.

Op deze kaart worden vermeld:

 • dat een stemming voor de Staten zal plaatsvinden;
 • de naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, evenals het adres van de kiezer;
 • het nummer, waaronder de kiezer in het bij de stemming te bezigen afschrift van of uittreksel uit het kiezersregister voorkomt;
 • het nummer van het stemdistrict waartoe de kiezer behoort;
 • het adres van het stemlokaal voor dat stemdistrict;
 • de dag en de uren waarop de stemming plaats vindt.

Identificatie

Om te stemmen moet de persoon zich bij het stemlokaal identificeren met een geldig legitimatiebewijs zoals de paspoort, identiteitskaart (cedula) of rijbewijs.
Personen die niet over een geldig identiteitsbewijs beschikken, dienen dit tijdig aan te vragen:

De stemming vangt aan om acht uur ‘s morgens en duurt tot zeven uur 's avonds.

In de kiesverordening staat o.a. vermeld dat iedere werkgever verplicht is te zorgen dat zijn werknemer die gerechtigd is aan de stemming deel te nemen, op de dag van de stemming gedurende voor de stemming bepaalde tijd (van 8.00 am tot 7.00 pm) ten minste vier achtereenvolgende werkuren vrijaf heeft, tenzij de werknemer gedurende de uren waarop de stemming kan worden verricht uit anderen hoofde vier achtereenvolgende uren vrij is. De werkgever is tevens verplicht te zorgen dat de tijd gedurende welke de werknemer de gelegenheid krijgt om aan de stemming deel te nemen, uiterlijk één week voor de dag van de stemming tot zijn/haar kennis wordt gebracht.

Op Aruba is de kiezer niet toegestaan bij volmacht te stemmen. Een kiezer die zich op de dag van de verkiezing in het buitenland bevindt, kan ook niet bij volmacht stemmen.

Stemprocedure

Op de verkiezingsdag gaan de stemlokalen open om 8 uur ’s ochtends, en blijven open tot 7 uur ’s avonds. De procedure die gevolgd moet worden met betrekking tot de verkiezingen van de Statenleden wordt geregeld in de Kiesverordening.

De procedure is als volgt:

 • De kiezer overhandigt aan de voorzitter van het stembureau de oproepingskaart en het legitimatiebewijs;
 • De voorzitter noemt duidelijk verstaanbaar het nummer dat op de oproepingskaart staat; 
 • Het tweede lid van het stembureau noemt de naam, die in de lijst van kiezers bij het door de voorzitter genoemde nummer is vermeld. De voorzitter controleert of deze naam overeenkomt met de naam op de oproepingskaart;
 • Als alles in orde is, zet het tweede lid van het stembureau zijn/haar paraaf naast de naam van de kiezer om aan te geven dat deze zich aangemeld heeft;
 • Vervolgens overhandigt de voorzitter aan de kiezer een stembiljet, dat zodanig is dichtgevouwen, dat de handtekening van de voorzitter van het hoofdstembureau zichtbaar is;
 • De voorzitter houdt aantekening van het aantal uitgereikte stembiljetten, alsmede van het aantal kiezers dat weigert een stembiljet in ontvangst te nemen;
 • De kiezer begeeft zich na ontvangst van het stembiljet meteen naar een niet in gebruik zijnd stemhokje en stemt door met potlood rood te maken één wit stipje, gesteld in het stemvak vóór de naam van de kandidaat zijn/haar keuze. Daarna vouwt hij het stembiljet dicht op zodanig wijze, dat de namen van de kandidaten niet zichtbaar zijn, en begeeft zich daarmede onmiddellijk naar de stembus;
 • Het derde lid van het stembureau overtuigt zich, zonder het stembiljet in handen te nemen, dat dit de handtekening van de voorzitter van het hoofdstembureau draagt en doet de kiezer het stembiljet in de stembus steken. Hij houdt aantekening van het aantal in de stembus gestoken stembiljetten.

Invullen stembiljetAls de kiezer zich bij de invulling van zijn stembiljet vergist, geeft hij dit aan de voorzitter terug. Deze verstrekt hem op zijn verzoek éénmaal een nieuw biljet.

De kiezer mag zich niet langer in het stemhokje ophouden dan nodig is om zijn of haar stembiljet in te vullen.

In bijgaand video van de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister vindt u meer informatie over de stemprocedure

Hieronder vindt u meer informatie over de regels bij het stemmen.

Hulp bij het stemmen

Niet voor iedereen is het gemakkelijk om zelf te stemmen wegens lichamelijke beperkingen. Als een kiezer wegens zijn lichamelijke handicap hulp nodig heeft bij het stemmen kan hij worden bijgestaan door een lid van het stembureau of een door hem aangewezen persoon.

Artikel 63 van de Kiesverordening vermeldt hierover:
Wanneer aan het stembureau blijkt dat een kiezer uit hoofde van zijn lichamelijke gesteldheid hulp behoeft, kan deze zich doen bijstaan.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties