Algemene Rekenkamer (AR)

Algemene RekenkamerDoelstelling van de Algemene Rekenkamer is:

  • Het bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van bestuur door te voldoen aan haar bij Staatsregeling opgedragen taak.

Taken/bevoegdheden:

  • Gebouw Algemene RekenkamerDe Algemene Rekenkamer (Rekenkamer) is ingevolge artikel IV.5 van de Staatsregeling van Aruba belast met het onderzoek naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van het land Aruba (Land). De Rekenkamer is op grond van het eerste tot en met het derde lid van artikel 31 van de Landsverordening Algemene Rekenkamer Aruba (LARA) ook bevoegd om onderzoeken te verrichten bij instellingen, verenigingen, corporaties, naamloze vennootschappen, stichtingen of andere lichamen in het genot van subsidie ten laste van het land of het beheer voerend over gelden en goederen, vanwege het land verstrekt.
  • De Rekenkamer onderzoekt bij rechtmatigheidonderzoeken of de rekeningen van de ontvangsten en uitgaven, alle posten bevatten welke volgens de voorschriften daarin moeten voorkomen en of de rekeningen opgemaakt zijn in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en de Landsverordening tot vaststelling van de begroting. Deze voorschriften zijn onder andere bepaald in de Comptabiliteitsverordening 1989 (CV 1989) . (De CV 1989 bepaalt de wijze van beheer en verantwoording van ’s Lands gelden).
  • Bij doelmatigheidsonderzoeken gaat de Rekenkamer na of met een beleidsbeslissing beoogde doelstelling(en) zijn behaald (effectiviteit) met zo min mogelijk beslag op middelen (efficiency).
  • Er wordt ook onderzocht of rekening wordt gehouden met de wettelijke regelingen en de besluiten en beschikkingen van het bevoegde gezag bij het invorderen van ontvangsten en het verrichten van betalingen.
    De Rekenkamer moet erop toezien dat de vorderingen en verplichtingen van het Land met de vereiste voortvarendheid worden geliquideerd en dat alle gelden en goederen van het Land doelmatig worden beheerd.
  • De Rekenkamer is verplicht aan de Staten, de Raad van Ministers of de betrokken minister(s) alle voorstellen, opmerkingen en bedenkingen mede te delen, welke zij met betrekking tot de ontvangsten en uitgaven, alsmede ter verbetering of vereenvoudiging van het geldelijk beheer van het land nuttig acht. Zij is tevens bevoegd aan de Gouverneur en aan de Staten van Aruba zodanige mededelingen te doen, als zij in het belang van het Land nodig acht en naar aanleiding van die mededelingen overleg te plegen.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties