Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB)

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB)

Doel- en taakstelling van de DBSB

StadhuisRegisters van de burgerlijke stand en de basisadministratie persoonsgegevens beogen betrouwbare gegevens te bevatten die als bron en grondslag moeten dienen voor de informatievoorziening over personen. Alle instanties met een overheidsfunctie zijn in principe verplicht om gegevens over personen die zij voor de uitvoering van hun taak nodig hebben, aan de basisadministratie persoonsgegevens te ontlenen. Het gebruik van gegevens uit de basisadministratie heeft tot gevolg, dat binnen alle instanties met dezelfde, betrouwbare, persoonsgegevens wordt gewerkt. Het BBSB dient ervoor zorg te dragen dat de gegevens in haar bestand juist, volledig en actueel zijn.

Op grond hiervan luidt de doelstelling van de DBSB:

De DBSB is verantwoordelijk voor:

 • De zorg voor een deugdelijke persoonsregistratie en persoonsinformatievoorziening ten behoeve van de overheid, semi-overheidsinstanties en de burger;
 • Het in aktes vastleggen van gebeurtenissen (rechtshandelingen / rechtsfeiten), die de burgerlijke staat van personen betreffen en hebben plaatsgevonden in Aruba;
 • Het gebruik van de registers voor een efficiënte verstrekking van kwalitatief hoog-waardige persoonsgegevens en het vervaardigen en afgeven van een verscheidenheid aan documenten;
 • Het voorbereiden, coördineren en uitvoeren van periodiek voorkomende verkiezingen voor de Staten evenals referenda, welke politiek uitermate gevoelige processen zijn;

De DBSB is een dienstverlenende overheidsorganisatie en is als zodanig voornamelijk productgericht werkzaam. De producten van de DBSB kunnen worden onderscheiden in:

 • complexe producten die tot stand komen na een relatief lange procedure, waarbij ruimere interpretatie mogelijk en veelal noodzakelijk is (zoals aktes van de burgerlijke stand en een persoonslijst);
 • standaardproducten die snel tot stand kunnen komen door middel van het uitvoeren van een standaardprocedure. Voorbeelden van standaardproducten zijn een paspoort en een uittreksel uit het bevolkingsregister.

Nagenoeg alle processen bij de DBSB leiden tot het leveren van een product. Daarbij is steeds sprake van verwerking van gegevens.

De taken van de DBSB omvatten onder andere:

 • het behandelen van aangiften van geboorten, erkenningen en overlijden;
 • het behandelen van huwelijkszaken en registratie van echtscheidingszaken;
 • het voltrekken van huwelijken;
 • het verrichten van mutaties in het bevolkingsregister;
 • het tot stand brengen en beheren van persoonslijsten;
 • het toepassen van IPR-aangelegenheden (Internationaal privaatrecht);
 • het verschaffen van inlichtingen uit het bevolkingsregister;
 • de afgifte van paspoorten, identiteitsbewijzen en uittreksels;
 • het voorbereiden, coördineren en uitvoeren van Statenverkiezingen en eventuele referenda;
 • het ontwikkelen van wet- en regelgeving op het gebied van specifieke burgerzaken en vraagstukken.
 • het ontwikkelen van beleidsuitgangspunten en beleid op het gebied van specifieke burgerzaken vraagstukken.

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
07.45-11.30
13.15-15.30
Woensdagmiddag gesloten voor publiek

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties