Dienst Huur- en Consumentenzaken (DHC)

Gebouw Dienst Huur- en ConsumentenbeschermingDe doelstelling van de Dienst Huur- en Consumentenzaken is het bevorderen van een evenwichtig beleid op het gebied van de huur- en consumentenzaken. Dienst Huur- en consumentenbescherming tracht haar doelstelling te verwezenlijken door middel van het uitvoeren van tenminste de navolgende taken, zoals beschreven in haar landsbesluit:

  • het opstellen van beleidsadviezen ten behoeve van de Minister van Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu  betreffende alle aangelegenheden, verband houdende met de huur- en consumentenbescherming, inclusief het doen van voorstellen tot wijziging van de bestaande regelgeving dan wel tot het scheppen van nieuwe regelgeving terzake;
  • het adviseren en het administratief ondersteunen van de Huurcommissie bij de uitvoering van de aan haar opgedragen taken ingevolge de Huurcommissieverordening;
  • het houden van toezicht op de naleving van de bepalingen van de Huurcommissieverordening en andere verordeningen, die de consumentenbescherming ten doel hebben middels speciaal daartoe door het bevoegde gezag aangewezen ambtenaren;
  • het adviseren en het administratief ondersteunen van door de desbetreffende Minister, danwel de Overheid aan te wijzen organisaties, die ten doel hebben het bevorderen van de huur- en consumentenbescherming.

Gebouw Dienst Huur- en Consumentenbescherming

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties