Samenstelling

Op Aruba kennen we een zogenaamde parlementaire democratie net als in de drie andere koninksrijkslanden. De zeggenschap van het volk verloopt via de door haar gekozen vertegenwoordigers: de Statenleden. De Staten bestaat uit 21 leden, die door middel van vrije en geheime verkiezingen worden gekozen. De Statenleden behoren de mening van het volk te vertolken. Via de volksvertegenwoordigers heeft het volk invloed op het regeringshandelen. Om lid van de Staten te kunnen zijn moet de betreffende kandidaat ingezetene van Aruba zijn. Andere vereisten zijn dat betrokkene de Nederlandse nationaliteit bezit, de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt en niet door een rechterlijke uitspraak uitgesloten is van het kiesrecht.

Nadat de verkiezingsuitslag door het hoofdstembureau is vastgesteld, overleggen de gekozen Statenleden hun geloofsbrieven aan de Staten. Met ‘geloofsbrieven’ wordt een tweetal documenten aangeduid, te weten de kennisgeving van de voorzitter van het hoofdstembureau aan betrokkene dat hij is gekozen en een bericht van ontvangst van de voorzitter van het hoofdstembureau naar aanleiding van de aanvaarding van het beoogde Statenlid van de uitverkiezing. Het onderzoek van de geloofsbrieven heeft vooral betrekking op het nagaan of het kandidaat-Statenlid geen functie heeft, die met het Statenlidmaatschap onverenigbaar is. Ondermeer lid zijn van de Raad van Advies of van de Algemene Rekenkamer alsmede waarnemend Gouverneur, minister, rechter of actief dienend ambtenaar zijn, worden als ‘incompatibiliteit’ aangemerkt. Daarenboven geldt dat net als bij de ministers er geen al te nauwe familierelaties mogen bestaan tussen de Statenleden. Na toetsing van de geloofsbrieven en het afleggen van de eed bij de Gouverneur zijn de Statenleden officieel beëdigd en kunnen zij met hun werkzaamheden beginnen.

Thans bestaat de Staten uit de volgende leden:

Naam Functie Partij
Dhr mr. Juan E. Thijsen Voorzitter der Staten MEP
Dhr. Alan Alfonso Howell Ondervoorzitter Staten POR
Dhr. Rocco Gian-Carlo Tjon Fractieleider MEP
Dhr, Hendrik Tevreden Statenlid MEP
Mw. Daphne R.Y. Lejuez Statenlid Onafhankelijk lid
Dhr. Edgar D.H. Vrolijk Statenlid MEP
Dhr. Endy Jan Hendrik Croes  Statenlid MEP
Mw. Shailiny Tromp, geb. Lee Statenlid MEP
Mw. Louisette Cristiaans, geb. Yarzagaray Statenlid MEP
Mw. Darlaine Betzabeth Guedez Erasmus. Statenlid MEP
Dhr. Alfred Marlon Sneek Fractieleider AVP
Dhr. Oslin Benito Sevinger Statenlid AVP
Dhr, Mike Eric de Meza Statenlid AVP
Dhr. Arthur Lawrence Dowers Statenlid AVP
Dhr. Richard Arthur Arends Statenlid AVP
Mw. Mervin Glorinda Ras, geb.Wyatt Statenlid AVP
Dhr. Robert Josito Candelaria  Statenlid AVP
Mw. Jennifer Justine Arends, geb. Reyes  Statenlid AVP
Dhr, Michael Benjamin Lampe Statenlid AVP
Mw. Dellanire Yecenia Maduro  Statenlid Onafhankelijk lid
Dhr. Ricardo S. Croes Statenlid RED
Dhr. mr. drs. H. Ch. J. Hek Griffier

  

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties