Statuut

De Grondwet van het Koninkrijk is het Statuut én een deel van de Nederlandse Grondwet. Tussen Aruba en de voormalige Nederlandse Antillen (Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden (Bonaire, St. Eustasius en Saba)) geldt sinds 1986 de Samenwerkingsregeling. Nederland (met de bijzondere  gemeentes Bonaire, St. Eustatius en Saba) heeft een Grondwet, Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben hun eigen Staatsregeling (Grondwet). De grondrechten in de Staatregelingen zijn belangrijk en gelden voor elke burger.

Het Statuut legt de rechtsorde in het Koninkrijk der Nederlanden vast tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De vier landsdelen kunnen daarin zelfstandig en op voet van gelijkwaardigheid hun belangen behartigen en elkaar bijstand verlenen. Vertegenwoordigers van de Koning in Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn de Gouverneurs. Zij worden door de regering (Koning en rijksministers) benoemd. Er komt een koninkrijksministerraad die bestaat uit de Nederlandse ministers en één gevolmachtigde minister van Aruba, één van Curaçao en één van Sint Maarten. De gevolmachtigde ministers worden door de Landsregeringen aangesteld.

De koninkrijksministerraad behartigt de gezamenlijke koninkrijksaangelegenheden, te weten:

  • de defensie;
  • buitenlandse betrekkingen;
  • het Nederlanderschap;
  • de ridderorden;
  • nationaliteit van schepen;
  • toelating en uitzetting van vreemdelingen;
  • uitlevering.

Wetten op deze terreinen worden beschouwd als Rijkswetten. De ontwerpen daarvan worden behandeld door de Staten-Generaal en de vertegenwoordigende lichamen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Ook een gevolmachtigde minister kan een voorstel van Rijkswet indienen en kan deelnemen aan de beraadslagingen over een ontwerp-Rijkswet in de Staten-Generaal.

Tevens kunnen de volksvertegenwoordigingen van de overzeese rijksdelen bijzondere gedelegeerden afvaardigen naar het Nederlandse parlement om aan de debatten deel te nemen.

Het statuut bevat verder bepalingen over de rechtspraak, de internationale betrekkingen, de defensie en over onderlinge bijstand, overleg en samenwerking. In afzonderlijke Landsregelingen, die door Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden gesteld, wordt het bestuur van deze rijksdelen geregeld.

Vertegenwoordigers uit 'de West' krijgen ook zitting in de Raad van State van het Koninkrijk (die adviseert alleen over ontwerpen van rijkswetten).

Wijziging van het Statuut is alleen mogelijk als de vier landen (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) daarmee instemmen.

Bron: www.parlement.com

Trending topics

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties