Totstandkoming van Landsverordeningen (wetten)

Een landsverordening (wet) kan ingrijpende gevolgen hebben voor burgers. Er kan bijvoorbeeld gedrag strafbaar worden gesteld, belastingen kunnen worden verhoogd of de verkiezingsprocedure kan worden veranderd. Omdat dit gevoelige zaken zijn, is er een uitgebreid stappenplan dat moet worden doorlopen voordat een ontwerp-landsverordening uiteindelijk een  landsverordening wordt.

Totstandkoming van landsverordeningen

Totstandkoming van wetten
 • Op verzoek van een minister ontwerpen ambtenaren een ontwerp-landsverordening;
 • De minister stelt aan de Ministerraad (MR) voor een ontwerp-landsverordening in te dienen.
 • Als de Ministerraad ermee instemt, gaat het voor advies naar de Raad van Advies (RvA).
 • De Raad van Advies geeft commentaar op de ontwerp-landsverordening;
 • De minister kan zich in een nader rapport verdedigen en past zonodig het voorstel aan. De minister stuurt de ontwerp-landsverordening naar de Staten.
 • De ontwerp-landsverordening wordt door een commissie van Statenleden onderzocht. De commissieleden geven schriftelijk commentaar, waarna het wetsvoorstel door de minister kan worden gewijzigd;
 • De Staten spreekt in de openbare vergadering over de ontwerp-landsverordening. De Statenleden geven een oordeel en de minister verdedigt het voorstel;
 • Na het debat wordt gestemd over de voorgestelde wijzigingen, over de onderdelen van het ontwerp en over de uiteindelijke ontwerp-landsverordening.
 • Gouverneur ondertekent de nieuwe landsverordening;
 • Naast de Gouverneur wordt de landsverordening door een minister meeondertekend (het contraseign). Niet de Gouverneur, maar de minister is verantwoordelijk voor de nieuwe landsverordening.
 • De minister van Justitie (MinJus) zorgt dat de wet in het Afkondigingsblad va Aruba wordt gepubliceerd, zodat iedereen er op de hoogte van is;
 • In de landsverordening wordt bepaald wanneer deze in werking treedt. Inwerkingtreding kan ook bij een apart besluit of aparte regeling worden geregeld.


Bij ontwerp-landsverordeningen die door Statenleden worden ingediend (initiatiefvoorstellen) is de procedure nagenoeg het zelfde als bij regeringsvoorstellen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties