Beroepschrift ambtenaren

Ieder der partij heeft het recht tegen een door het Gerecht genomen uitspraak hoger beroep in te stellen. Tegen uitspraken die niet zijn eindbeslissingen, kan slechts tegelijk met het beroep tegen laatstbedoelde hoger beroep worden ingesteld. Het hoger beroep schorst de beslissing waartegen het gericht is.

Het hoger beroep wordt ingesteld binnen 30 dagen na de dag van de uitspraak, indien de appellant in persoon of bij vertegenwoordiger dan wel gemachtigde bij de uitspraak tegenwoordig is geweest, en in de andere gevallen binnen 30 dagen na de dag van de toezending of de terhandstelling van een afschrift van de uitspraak, welke dag bij toezending aan de voet van het afschrift en bij ter handstelling op het ontvangbewijs wordt vermeld.

Het hoger beroep wordt ingesteld door een beroepschrift aan de Raad van Beroep in Ambtenarenzaken in te zenden ter Griffier van die Raad te Oranjestad.

Het beroepschrift moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De naam en woonplaats van degene die hoger beroep instelt, en, indien hij een vertegenwoordiger of gemachtigde heeft, ook van deze;
  • een duidelijke omschrijving van de door het Gerecht genomen, met redenen omklede beslissing;
  • de gronden waarop het hoger beroep berust;
  • een bepaalde vordering; in zover ter zake van de aangevallen handeling schadevergoeding gevorderd wordt, het bedrag.

In het beroepschrift moet door de appellant tevens woonplaats gekozen worden binnen het grondgebied van Aruba.
De appellant moet woonplaats binnen het grondgebied van Aruba kiezen en het beroepschrift moet door hem of diens vertegenwoordiger of gemachtigde zijn ondertekend.

Beroepschriftprocedure ambtenaren

Indien het beroepschrift voldoet aan de bovengenoemde eisen, doet de Raad alle op het geding betrekking hebbende stukken of gewaarmerkte afschriften daarvan ter Griffie te Oranjestad nederleggen ter kosteloze inzage van partijen, haar vertegenwoordigers, gemachtigden en raadslieden. Van de nederlegging geeft de Griffier zo spoedig mogelijk aan partijen kennis.
Geïntimeerden kunnen naar aanleiding van ieder haar toegezonden beroepschrift binnen 3 weken na de dagtekening van het bewijs van verzending bij de Raad een contra memorie indienen. Van de dag, uur en plaats, waarop de zitting zal worden gehouden, geeft de griffier aan partijen kennis.
Ook in hoger beroep doet de rechter ambtshalve de personen wier verhoor wenselijk wordt geacht, alsook de personen die voor een der partijen zijn opgegeven, bij aangetekende dienstbrief als getuigen of deskundigen oproepen om te verschijnen, ten dage, ter ure, ter plaatse en tot het einde daarbij vermeld.
De zitting is openbaar en de Raad beraadslaagt en beslist in de Raadkamer.

De uitspraak van de Raad betreft de beschikkingen, handelingen of weigering (om te beschikken of te handelen), door de vorderingen der partijen aan zijn oordeel onderworpen. De uitspraak geschiedt in het openbaar door de voorzitter of, bij diens verhindering, door een der leden die over de zaak hebben geoordeeld, naar rang van benoeming. Hiervan wordt in de uitspraak melding gemaakt.
De Raad bevestigt de uitspraak, hetzij met overneming, hetzij met verbetering van de gronden of doet, met gehele of gedeeltelijke vernietiging daarvan, hetgeen het Gerecht had behoren te doen. Bij de uitspraak kan de aangevallen beslissing gewijzigd worden, ook ten nadele van degene die daartegen in beroep kwam.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties