Beroepschrift LAR

Indien de persoon zich niet kan vinden in de beslissing op zijn bezwaarschrift kan hij hiertegen een beroepschrift indienen bij het Gerecht in Eerste Aanleg. Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van de beslissing op het bezwaarschrift worden ingediend en moet aan dezelfde eisen voldoen als aan het bezwaarschrift.

Voor het indienen van een zaak bij het Gerecht in Eerste Aanleg dient een bedrag van Awg. 25,- betaald te worden. Indien de indiener in het gelijk gesteld wordt, wordt dit bedrag teruggestort.
Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking, dat wil zeggen dat de beschikking waartegen het bezwaar- of beroepschrift is ingediend, van kracht blijft totdat hierop een definitieve beslissing is genomen.
In sommige gevallen bestaat echter wel de mogelijkheid van een schorsende werking. Ten eerste bepaalt de LAR dat aan de rechter schorsing van de beschikking kan worden verzocht door middel van gelijktijdig met het bezwaarschrift indienen van een verzoek om schorsing van de beschikking bij het Gerecht in Eerste Aanleg. Dit is vooral in belang in spoedeisende gevallen, in het bijzonder indien directe uitvoering van de beschikking nadelige gevolgen zou hebben voor de persoon.
Ten tweede is de mogelijkheid van de schorsende werking in sommige wettige regelingen expliciet geregeld. Indien de bestreden beschikking gebaseerd is op een dergelijke wet, heeft het indienen van een bezwaarschrift wel een schorsende werking.

Beroepschriftprocedure LAR

Indien voldaan is aan de gestelde vereisten voor de beroepschriftprocedure, tekent de griffier op het beroepschrift de dag van ontvangst aan en zendt een afschrift aan het bestuursorgaan. Het Gerecht in Eerste Aanleg kan aan partijen mededelen dat zij binnen een bepaalde termijn alle inlichtingen, geschriften en bewijsstukken kunnen indienen, die zij voor de voorbereiding en behandeling van de zaak dienstig achten.

Er wordt een dag voor een openbare zitting bepaald, en worden de indiener van het beroepschrift en het bestuursorgaan door de griffier schriftelijk opgeroepen. Ook andere belanghebbenden kunnen worden uitgenodigd. Zo nodig worden ook getuigen of deskundigen opgeroepen. Partijen en hun gemachtigden worden in de gelegenheid gesteld het woord te voeren. De rechter is bevoegd aan partijen en aan andere belanghebbenden of hun gemachtigden vragen te stellen.

De uitspraak van de rechter is uitsluitend gegrond op hetgeen ter zitting is gebleken, op het verslag van de bezichtiging ter plaatse en op de stukken waarvan hij kennis heeft kunnen nemen. De uitspraak kan inhouden de gehele of gedeeltelijke vernietiging van een beslissing, waarin wordt aangewezen met welk beginsel het besluit in strijd is geoordeeld. Zo nodig kan de rechter zelf in de zaak voorzien.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties