Algemeen

ROP 2019

Op 15 januari 2019 is een concept voor een nieuw Ruimtelijk Ontwikkelingsplan voor Aruba ter inzage gelegd. Tot 15 maart 2019 is mogelijkheid geboden om zienswijzen in te dienen. Het concept is aangepast en de beantwoording op de ingediende zienswijzen zijn gebundeld in de Nota Zienswijzen. Middels Landsbesluit no. 1 van 17 juli 2019 is het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Aruba 2019 (ROP 2019) vastgesteld.

Het ROP 2019, de Plankaart, Landsbesluit no. 1 van 17 juli 2019, de toelichting ROP 2019, de Nota Zienswijzen, en een kaart van de ecologische hoofdstructuur  kunt u hier raadplegen.

Het ROP 2019 ligt ook bij de Directie Infrastructuur en Planning (DIP) ter inzage. 

Hieronder vindt u informatie over het 1ste ROP (oud ROP)

Aruba was tijdens de eerste 400 jaar koloniaal beheer nauwelijks bevolkt geraakt; in 1804 woonden er 1155 inwoners. Men leefde vooral van het fokken van paarden en geiten; de Paardenbaai in Playa dankt er zijn naam aan.
In de 19e eeuw kwamen de aloëteelt en wat goud- en fosfaatmijnbouw tot ontwikkeling; Aruba groeide uit tot 9.702 bewoners in 1900.
De eerste bevolkingsexplosie kwam vanaf 1929 door de vestiging van olie-industrie in San Nicolas, t.w. de Lago raffinaderij en rond 1950 woonden er meer dan 53.000 inwoners op Aruba.

                                                                                       

Al voor de sluiting van de Lago in 1985 was het toerisme in de 2e helft van de vorige eeuw de nieuwe motor van economische groei geworden. Sinds de autonomie in 1986 zorgt die motor voor een volgende groeiversnelling; inmiddels wonen er sinds 2005 meer dan 100.000 mensen in Aruba. De dunbevolkte agrarische gemeenschap van vroeger heeft in één eeuw plaatsgemaakt voor een dichtbevolkte moderne samenleving met een relatief hoge welvaartsniveau.

Door de groei in bewoners en toerisme nemen drukte en ruimtegebruik toe, raakt de grond voor ontwikkeling op en staan natuurlijke hulpbronnen sterk onder druk. Conflicten tussen wonen, sporten, ondernemen, ontspannen, werken en feesten worden scherper. Meer mensen betekent meer huizen, bedrijven, auto’s en wegen, waardoor de kans op overlast toeneemt. Files, lawaai, stank en wateroverlast zijn groeiende problemen.

Met de aanhoudende groei van de economie en bevolking wordt de noodzaak tot bijsturing groter. Een groot deel van het land is al verstedelijkt en nog maar een klein deel landelijk gebied doet denken aan het rustige Arubaanse leven in vroeger tijden. De groei heeft, de vraag volgend, de weg van de minste weerstand gezocht over het eiland, waardoor versnipperd ruimtegebruik is ontstaan.

De Landsverordening Ruimtelijke Ontwikkeling AB 2006 no. 38 (LRO) is in 2006 afgekondigd om het gebruik van de grond en de ruimte in Aruba beter te kunnen sturen. De LRO biedt de mogelijkheid om een Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) op te stellen: een beleidsplan waarin de overheid de meest gewenste ontwikkeling voor de komende 10 jaar aangeeft. Het 1e ROP van Aruba is sinds eind 2008 af en in mei 2009 vastgesteld.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties