Beleid

ROP 2019

Op 15 januari 2019 is een concept voor een nieuw Ruimtelijk Ontwikkelingsplan voor Aruba ter inzage gelegd. Tot 15 maart 2019 is mogelijkheid geboden om zienswijzen in te dienen. Het concept is aangepast en de beantwoording op de ingediende zienswijzen zijn gebundeld in de Nota Zienswijzen. Middels Landsbesluit no. 1 van 17 juli 2019 is het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Aruba 2019 (ROP 2019) vastgesteld.

Het ROP 2019, de Plankaart, Landsbesluit no. 1 van 17 juli 2019, de toelichting ROP 2019, de Nota Zienswijzen, en een kaart van de ecologische hoofdstructuur kunt u hier raadplegen.  

Het ROP 2019 ligt ook bij de Directie Infrastructuur en Planning (DIP) ter inzage. 

Hieronder vindt u informatie over het eerste ROP (oud)

ROP als beleidspakket
Zoals eerder vermeld bevat de planbeschrijving van het ROP, naast de uitleg over de kaart, de hoofdlijnen van de meest gewenste ontwikkeling voor de komende 10 jaar. Enkele grotere transformaties zijn strategisch voor de beleidsontwikkeling waar het land voor staat.

  • In Barcadera en daarmee verbonden de mogelijke uitgroei van Sta. Cruz tot stedelijke kern, waarmee de druk op de westelijke helft van het land verlicht kan worden;
  • In Sero Colorado en daarmee verbonden een gedeeltelijke herstructurering in de raffinaderijzone, waarmee de economische basis van San Nicolas te versterken is;
  • In Oranjestad, waar de keuzes over de herontwikkeling van het havenfront tot aan Punta Brabo samenhangen met de kansen tot upgrading van het historische centrum.

Daarnaast biedt het ROP een ruimtelijke basis voor natuurbehoud met de aaneengesloten natuurzones en groenzones rond de grote rooien, die de verschillende habitats zoveel mogelijk onderling verbonden houden.

De plantoelichting is opgebouwd uit drie afzonderlijke onderdelen:

  • Onderdeel A gaat over trends en de planningsgrondslagen die daaraan verbonden zijn. Er is een brede scan gemaakt van de maatschappelijke behoeften: basisbehoeften, zoals wonen en onderwijs, gemeenschapsvoorzieningen, commerciële voorzieningen en nutsvoorzieningen. Waar mogelijk is op die terreinen het beleid beschreven dat ruimtelijke gevolgen heeft. Ruimtelijke impact is zeker verbonden aan de economische ontwikkeling. Om die reden is afzonderlijk ingegaan op het algemene economisch beleid, waarbij nader is ingezoomd op de belangrijkste motor, het toerisme. Daarnaast moeten we in een dicht op elkaar wonende samenleving de hinderlijke bedrijfsfuncties op geschikte plaatsen onderbrengen. Daarom is de grondslag voor het bedrijfsvestigingsbeleid ook in dit onderdeel uitgewerkt;
  • Onderdeel B van de toelichting vertelt over het planproces tot de vaststelling van het ROP.
  • In het laatste onderdeel C is de haalbaarheid van de beleidsvoornemens uit het ROP bepaald, op basis van de beschikbare financiële kaders en op grond van de maatschappelijke weerklank over de beleidsvoorstellen.

In de planatlas van het ROP is de plankaart in een gedetailleerder vorm opgenomen. Daarnaast zijn op enkele kaarten aanvullende elementen opgenomen die beperkingen geven aan de ruimtelijke mogelijkheden of als grondslag dienen voor uit te werken regelgeving. Zo is een nieuwe bouwhoogtekaart opgenomen die de kaart vervangt welke eerder in 2006 was vastgesteld. Op de kaart met bedrijventerreinen en belemmeringen zijn de afgravingen afgebeeld en worden de beschikbare bedrijventerreinen in categorieën verdeeld.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties