Gevaarlijke stoffen

Zowel voor de dagelijkse huishoudelijke activiteiten als voor bedrijfsmatige processen worden gevaarlijke stoffen gebruikt. Al deze gevaarlijke stoffen worden geïmporteerd, getransporteerd, opgeslagen en uit eindelijk wordt het afval. Evenals nagenoeg alle producten op Aruba geïmporteerd worden, is dat ook het geval voor gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke stoffen zijn eenvoudig gezegd stoffen die directe of indirecte schade aan mens en milieu kunnen veroorzaken. Een groot deel van deze stoffen betreft chemicaliën, maar ook kan gedacht worden aan biologisch gevaarlijke stoffen (virussen etc), radioactieve straling en asbest(stof). De stappen die onderscheiden kunnen worden in de keten van import tot afvalverwerking zijn:

  • transport;
  • opslag;
  • gebruik;
  • afval productie.

Internationaal transport (via zee en lucht) wordt geregeld via verdragen. De controle op de naleving daarvan vindt op Aruba plaats door de Scheepvaart Inspectie voor vervoer over zee en door de Directie Luchtvaart voor luchtvervoer.

Het lokale transport van gevaarlijke stoffen in grote hoeveelheden worden onder begeleiding van de politie gedaan.

De import van specifieke gevaarlijke stoffen is verbonden aan een vergunningsysteem.


De opslag van gevaarlijke stoffen is gebonden aan regels. Dit betreft regels ter bescherming van de omwonenden en werknemers. Controle op de naleving van de voorschriften voor de bescherming van de werknemers wordt uitgevoerd door de Dienst Technische Inspecties, controle op de naleving van de regelgeving ter voorkoming van gevaren voor omwonenden en milieu vallen onder de milieu-inspectie in combinatie met de brandweer (brandpreventie).


Controle op het veilig gebruik van gevaarlijke stoffen op de werkplek wordt uitgevoerd door de Dienst Technische Inspecties (DTI).

De gevaarlijke afval deelstromen worden met speciale aandacht behandeld om risico’s voor de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren. Voor asbest en asbesthoudend afval is er een depot; voor overig afval dat speciale aandacht vereist. Eind 2007 wordt de gevaarlijke stoffendepot in gebruik genomen om het afval welke met speciale aandacht behandeld moet worden, te be- of verwerken.

Olie

De prominente aanwezigheid van de olieraffinaderij heeft de continue aandacht van de overheid wegens verschillende milieueffecten hier betreft het in het bijzonder de (mogelijke) risico’s van olie verontreiniging en het plan van aanpak bij een verontreiniging.

Verdere informatie is nog niet beschikbaar gesteld.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties