Luchtkwaliteit

Ofschoon de Noordoostpassaat over het algemeen de luchtverontreinigingen van ons eiland afblaast naar open zee, wil dat niet zeggen dat er geen vuiltje aan de lucht is. Bekend zijn de perioden in het jaar waar de windrichting al dan niet in combinatie met een lage windsnelheid voor de nodige overlast zorgt.

In het kader van het door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieu uitgezette ontwikkelingsbeleid (Meerjarenprogramma 2001-2005) ten aanzien van de bescherming van de volksgezondheid en het milieu zijn er in het bijbehorende jaarprogramma diverse speerpunten aangegeven die prioriteit genieten in de aanpak. Een belangrijk speerpunt vormt de controle op de luchtkwaliteit op het eiland. Dit betreft de uitstoot van industrie en verkeer. De belangrijkste industriële bronnen die worden aangeduid in het meerjarenprogramma zijn de olieraffinaderij, het water- en energiebedrijf, vuilstortplaats te Parkietenbos en het verkeer.

De invloed van Parkietenbos is sterk afgenomen vanwege de doorvoering van structurele wijzigingen in de verwerkingsmethode waarbij het vuil niet meer verbrand wordt maar gestort.

 

De belangrijkste diffuse bron van luchtverontreiniging is het verkeer. Controle van de luchtkwaliteit zal plaatsvinden door het continu meten van bepaalde “klassieke” luchtvervuilende componenten. Dit betreft o.a. SO2 en fijne stofdeeltjes. 
De verkregen data zal door de Directie Natuur en Milieu worden gebruikt voor de uitoefening van de controle op de naleving van de regels en dienen als basis voor nadere formulering van het luchtkwaliteitsbeleid. Bij de formulering van dit luchtkwaliteitsbeleid wordt mede rekening gehouden met Internationale Verdragen zoals het Kyoto Verdrag en het Montreal Verdrag. Daarnaast zal de data bruikbaar kunnen zijn voor aanverwant wetenschappelijk onderzoek.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties