Natuurbeheer

Algemeen

Aruba is een eiland en heeft daardoor een duidelijke begrenzing aan haar land. Het is omringd door de zee, die een barrière vormt voor de kolonisatie van het land. De oorsprong van kolonisatie is het dichtst bij gelegen land, Venezuela. De natuur van Aruba vormt een selectie van die van Paraguana, Venezuela. Door het heersende klimaat is de vegetatie aride van aard en typerend voor een kustvegetatie. De bodems van verschillende geologische oorsprong geven deze vegetatie een variatie.

Op eilanden zoals Aruba kunnen in principe die soorten zich vestigen die op het water kunnen drijven of er over heen kunnen vliegen. Plantenzaden kunnen over het algemeen het zoute zeewater weerstaan en erop drijven en vogels, vleermuizen en vlinders kunnen erover heen vliegen. Een andere mogelijkheid zou zijn dat er een landbrug heeft bestaan met Paraguana (Venezuela), zoals sommige geologen denken. Dit zou de aanwezigheid van de Dori, een amfibie, kunnen verklaren. Amfibieën kunnen namelijk niet leven in zeewater. Een andere verklaring zou de mens kunnen zijn. Historisch gezien zijn zo de geit, ezel, hond, kat, rat, muis en kip naar Aruba gekomen.

De inheemse soorten van Aruba zijn, door de aard van het eiland, zeer beperkt. Er zijn boomsoorten die alleen op Aruba voorkomen en niet op de naburige eilanden Bonaire en Curaçao. Dan komen zij wel weer voor op Isla Margarita en anders op Paraguana. Kolonisatie vanuit het vasteland is een proces dat nog gaande is. Zo denkt men dat de Azufre (Pereskia guamache) net aan de kolonisatie van Aruba begonnen is.  Het soort is te vinden op Paraguana maar niet op de eilanden Bonaire en Curaçao.

De aard van het eiland zijn, maakt de natuur ook kwetsbaar voor veranderingen. Immers, als er soorten verdwijnen kunnen zij zich moeilijk weer vestigen als de zee als barrière blijft bestaan. Veranderingen komen tegenwoordig door de activiteiten van de mens. Historisch gezien heeft de mens al veel veranderd aan de natuur van Aruba.

De indianen waren al begonnen met het opvissen van de Strombus gigas (Conch). Tijdens de kolonisatie werd er houtkap en landbouw bedreven en vee gehouden op Aruba. Deze processen gingen tot de vorige eeuw door. Tegenwoordig tast de urbanisatie van het eiland en de ontwikkeling van de kust de natuur van Aruba het meest aan.

Op het moment kan men zien dat de dynamiek van de natuur van Aruba vrij hoog is. Enkele veel voorkomende boomsoorten op Aruba zijn pionierssoorten, zoals de Kwihi en Hubada. In een natuurlijke vegetatie komen zij voor op die plekken waar veel lichtval heerst en er geen concurrentie is met andere boomsoorten. Deze plekken zijn normaal gezien de kust en de natuurlijke afwateringskanalen, rooien. De boomsoorten die trager groeien en wel tegen de concurrentie van andere boomsoorten kunnen, zijn op Aruba in de minderheid.

De mens op Aruba leeft van de natuur. De toeristen komen naar Aruba dankzij de prachtige zee en stranden. De verdergaande kustontwikkeling tast de kwaliteit van de zee en stranden op Aruba al aan. Om deze ontwikkeling aan te pakken en de natuur te behouden is het belangrijk dat men een beleid hiervoor ontwikkelt. De Natuurbeschermingsverordening biedt de mogelijkheid om zowel gebieden als dieren en planten te beschermen.

Onderzoek

De  Directie Landbouw, Visserij en Veeteelt (DLVV) verricht onderzoeken zelf dan wel in samenwerking met of onder supervisie van andere overheidsdiensten, dan wel lokale en internationale onderzoeksinstanties. Bijvoorbeeld Directie Infrastructuur en Planning,  Dienst Openbare Werken en Fundacion Parke Nacional Arikok maar ook de Landbouwuniversiteit van Wageningen, de Radbouduniversiteit en de Toledo Zoo.

De onderzoeksresultaten kunnen worden toegepast in beleid en gebruikt bij advisering. De verschillende afdelingen van Directie Landbouw, Veeteelt en Visserij en Markthallen zijn betrokken bij verschillende onderzoeken. Er zijn projecten die al jarenlang lopen, waardoor specifieke kennis en ervaring wordt opgedaan. Verschillende projecten zijn in het verleden succesvol afgerond.

De onderzoeken die momenteel worden uitgevoerd zijn:

  • Het opzetten en uitvoeren van proeven met beschermde teelten van groenten en vruchtgroenten onder schaduwdoek;
  • Verbetering van opbrengst in de kleinveehouderij en het voortzetten van kruisingslijnen om te komen tot hybriden met goede gebruikswaarde;
  • De introductie van nieuwe rassen en het verzamelen van prestatiecijfers daarvan;
  • Voortzetting proeven vleespercentage en voederconversie varkens;
  • Voortzetting Boa-project: inventarisatie, monitoren en evaluatie van Boa Constrictor. Deelname aan uitvoering van onderzoek naar voorkomen en effect van de Boa constrictor in de natuur. Buitenlandse experts coördineren onderzoek en voeren groot deel van werkzaamheden uit. Het betreft een samenwerkingsproject tussen de Directie Landbouw, Veeteelt, Visserij en Markthallen, Fundacion Parke Nacional Arikok en de Veterinaire Dienst;
  • Voorzetting van het meerjarige wetenschappelijke samenwerkingsprogramma met betrekking tot de mariene biodiversiteit van de kustsystemen in samenwerking met de Afdeling Dierecologie en –ecofysiologie van de Radboud Universiteit Nijmegen onder supervisie van marinebioloog dr. Ivan Nagelkerken. Het betreft een inventarisatie van de visstanden van de zeegrasvelden, mangroves en koraalriffen en hun onderlinge interacties. Het belang van deze biotopen als kraamkamer voor koraalvissen is reeds op Bonaire en Curaçao aangetoond, maar op Aruba is nog niet veel bekend over het gebruik van mangroves en zeegrassen door koraalvissen. Deze biotopen kunnen echter snel in oppervlakte en kwaliteit achteruit gaan, met name door kap voor uitbreiding of aanleg van steigers, pieren, havens en/of industrie. Dit kan sterk negatieve effecten hebben op de gehele visstand van Aruba en daarmee ook op de visserij en het onderwater toerisme. Eind 2004 is al een begin gemaakt met deze studie. In 2006 is dit onderzoek weer opgestart en eind juni 2007 zal dit onderzoek verder worden uitgevoerd.
  • Voorzetting bij het monitoren van de sternen onder supervisie van dr. Adrian del Nevo, president van de Applied Ecological Solutions Inc. Het betreft bij dit onderzoek een samenwerkingsverband tussen Valero, voorheen Coastal, en de Arubaanse overheid.

Inventarisatie en kartering van de bestaande cactushagen (trankera’s) om te komen tot een monitoringsnetwerk en voorstel voor een beheersstructuur. Dit in samenwerking met DIP, afdeling Beleid. Bij dit onderzoek zullen ook diverse landschapselementen zoals boulders en steenheuvels maar ook landgebruik in kaart worden gebracht.
Het onderzoek werd uitgevoerd door verschillende stagiaires, verbonden aan de HAS Den Bosch.
Het opstellen van een beheersplan voor de rooien. Deze hebben niet alleen een belang bijde afvoer van het overtollige regenwater, maar hebben ook een natuurlijke functie voor de verspreiding van de flora en fauna. Met het oog op de overstromingen de laatste jaren dient er in samenwerking met Dienst Openbare Werken, welke verantwoordelijk is voor het onderhoud van de rooien, een beheersplan te worden opgesteld waarbij zowel rekening wordt gehouden met waterafvoer, onderhoud en natuurwaarde.

Bouw en plaatsing Fish Attracting Devices (FAD), in samenwerking met Dienst LVV Curaçao en Stichting Marcultura. Vissen worden door FAD aangetrokken wat bevorderlijk is voor lokale visserij. Dit zal eind 2007 weer plaatsvinden.

Herbariumproject: uitbreiding, actualisering en automatisering huidige herbarium. Buitenlandse experts coördineren geheel, voeren groot deel werkzaamheden uit en verzorgen tevens cursus voor eigen medewerkers en van betrokken diensten en organisaties.

Groenonderhoud langs openbare wegen

Informatie is nog niet beschikbaar gesteld.

Openbare parken

Informatie is nog niet beschikbaar gesteld. 

Onderhoud rooien

In Aruba is de Dienst Openbare Werken verantwoordelijk voor het onderhoud van de natuurlijke afwateringskanalen, de zogenaamde rooien. Thans is men bezig met het opstellen van een beheersplan voor de rooien. Deze hebben niet alleen een belang bij de afvoer van het overtollige regenwater, maar hebben ook een natuurlijke functie voor de verspreiding van de flora en fauna. Met het oog op de overstromingen de laatste jaren dient de Dienst Openbare Werken, welke verantwoordelijk is voor het onderhoud van de rooien, in samenwerking met de  Directie Landbouw, Visserij en Veeteelt (DLVV) en de Veterinaire Dienst een beheersplan te worden opgesteld waarbij zowel rekening wordt gehouden met waterafvoer, onderhoud en natuurwaarde.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties