Verkavelingsplannen

Met de inwerkingtreding van de LRO is de procedure voor verkavelingsplannen gewijzigd. Vóór de inwerkingtreding toetste de Dienst Openbare Werken (DOW) verkavelingsplannen, voor meer dan drie woningen, op grond van de Bouw- en woningverordening (AB 1999 no. GT 9) (art 39). Nu moeten verkavelingsplannen voor drie of meer gebouwen op grond van de LRO bij de Directie Infrastructuur en Planning (DIP) worden ingediend. Behalve de technische toets wordt het verkavelingsplan ook getoetst aan het ROP, de ROP-plankaart en/of ROPV. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken of de functies in het verkavelingsplan (wonen, commercieel e.d.) passen in de omgeving en/of het plan geen overlast oplevert voor de omgeving. Omgekeerd wordt ook getoetst of het verkavelingsplan geen schade toebrengt aan de omgeving. Dit is bijvoorbeeld het geval als het verkavelingsplan in een gebied gesitueerd is dat landschappelijk waardevol is of als het een als economisch aangeduid gebied zou belemmeren.

 

De procedure voor verkavelingsplannen is opgenomen in een afzonderlijke folder van de DIP. Daarin wordt ingegaan op de voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen en de procedure die wordt doorlopen. 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties