Voorschriften

ROP 2019

Op 15 januari 2019 is een concept voor een nieuw Ruimtelijk Ontwikkelingsplan voor Aruba ter inzage gelegd. Tot 15 maart 2019 is mogelijkheid geboden om zienswijzen in te dienen. Het concept is aangepast en de beantwoording op de ingediende zienswijzen zijn gebundeld in de Nota Zienswijzen. Middels Landsbesluit no. 1 van 17 juli 2019 is het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Aruba 2019 (ROP 2019) vastgesteld.

Het ROP 2019, de Plankaart, Landsbesluit no. 1 van 17 juli 2019, de toelichting ROP 2019, de Nota Zienswijzen, en een kaart van de ecologische hoofdstructuur unt u hier te raadplegen.  

Het ROP 2019 ligt ook bij de Directie Infrastructuur en Planning (DIP) ter inzage. 

Hieronder vindt u informatie over het 1ste ROP (oud ROP)

Naar een ROP met Voorschriften (ROPV) 
Nu het ROP is vastgesteld biedt de LRO de mogelijkheid om de gewenste ontwikkeling uit te werken in één of meer plannen met voorschriften: de planvorm ROPV. Daarmee ontstaat een plan dat zowel voor de overheid als de burger bindend is.
Een ROPV is 5 jaar geldig en bestaat uit een beschrijving van de meest gewenste ontwikkelingen, een kaart waarop deze ontwikkeling in beeld is gebracht, een omschrijving van de voorschriften en een kaart waarop die voorschriften zijn aangeduid. De voorschriften geven aanwijzingen over de bestemming, de inrichting, de bebouwing en het gebruik van de grond en kunnen beperkingen inhouden ten aanzien van het bouwen, andere werkzaamheden en gebouwen.

Aan het opstellen van een ROPV gaat een voorbereidingsbesluit vooraf, dat is de aankondiging dat binnen een jaar een concept ROPV ter inzage zal worden gelegd. Gedurende de periode van een geldend voorbereidingsbesluit kunnen beperkingen worden opgelegd aan de veranderbaarheid van de omgeving waar het om gaat.

Op de weg die leidt tot één of meer ROPV’s is als tussenstation gekozen om eerst een pakket Planologische en Stedenbouwkundige Richtlijnen (PSR) op te stellen. In dit pakket worden de intenties van het ROP uitgeschreven op basis van de zonering, de hiërarchie in de kernen en wegen en de andere plankaart elementen die bruikbaar zijn voor het uitwerken van regelgeving.

Die regelgeving heeft verschillende vormen:

  • normen en kengetallen – bijv. dichtheid bebouwing per zone voor verkavelingplannen;
  • toelaatbare functies per zone en wegtype – bijv. grote supermarkten alleen in het stedelijk gebied langs primaire verbindingswegen en wijk verzamelwegen en in de centra van de woonkernen;
  • uitwerking locatiebeleid bedrijven – bijv. commerciële voorzieningen strips en centra langs Ringweg 4;
  • beleidsverkenning en uitwerking op gebiedbasis – bijv. structuurvisies Noord en Sta. Cruz en Richtlijnen Ruimtelijk Beleid (RRB) Rifzones;
  • stedenbouwkundige grondslagen – bijv. uitwerking van de karakteristieke kwaliteit per landschappelijk erfgoed.

Vanuit die uitwerking van richtlijnen voor het ruimtelijk beleid zijn de voorschriften voor het ROPV-niveau juridisch te formuleren. Bij het opstellen van één of meer ROPV’s zullen binnen de zones van het ROP nadere bestemmingsvlakken worden aangegeven, waarop specifieke juridische voorschriften van toepassing zijn.

In hoofdstuk IV van de LRO (artikelen 9 t/m 28) wordt het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan met voorschriften grondig belicht.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties