Waterkwaliteit

Zeewater

Het zeewater aan de zuid-west zijde van ons eiland wordt sinds april 2006 gemonitored. Hiervoor worden twee keer per maand monsters genomen door de Hygiënische Dienst en geanalyseerd door het Landslaboratorium afdeling Microbiologie conform NEN-normen. De monitorings resultaten geven aan dat het zeewater voldoet aan de criteria gesteld door de blauwe vlag en dus van een goede kwaliteit is.

Echter, bacteriologisch onderzoek van het zeewater bij het lozingspunt te San Nicolas geeft ontoelaatbare hoge metingen aan. Doordat dit lozingspunt binnen het raffinaderijterrein ligt, is het risico voor directe blootstelling aan dit water beperkt. Het vormt echter een ontoelaatbaar verspreidingsrisico.
Het zeewater wordt gemonitored ter voorkoming van ontoelaatbare kwaliteit als zwemwater. Dit geldt ook voor de zeewaterkwaliteit als grondstof voor drinkwater van de desalinisatiefabriek, het WEB Aruba N.V.

Dit zeewatermonitoringnetwerk verschaft data voor het formuleren van een zeewater-kwaliteitsbeleid. Hiermee worden objectieve controles uitgevoerd ten aanzien van de voorwaarden, verbonden aan de vergunning/ontheffing. Bij overschrijding van de vastgestelde normen zal worden ingegrepen door de Directie Natuur en Milieu ter waarborging van een gezond en schoon leef- en werkmilieu.

De problematiek rond de verslechterende kwaliteit van de stranden is reeds jaren bekend. De overheid heeft een stappenplan ontwikkeld. Verder heeft de overheid heeft een commissie (later bekend als de Watersportcie.) in het leven geroepen, die met aanbevelingen moest komen over hoe, waar en wanneer maatregelen te treffen. Het door deze commissie uitgebrachte rapport richt zich op het reguleren van de watersportactiviteiten, die veel schade aanrichten aan het milieu en een niet te verwaarlozen erosie van de stranden teweegbrengen.

Het zeewatermonitoringsnetwerk levert continue vigilerende data op om de veiligheid van het zwemwater te garanderen. De geproduceerde data wordt door de Directie Natuur en Milieu gevigileerd en zal teruggekoppeld worden aan de Coastal Zone Mangement om de Blauwe Vlag principes te kunnen handhaven. Met andere woorden CZM zal de Blauwe Vlag strijken bij slechte verkregen data conform de principes van de Blauwe vlag.

 

Dammen en tanki's

Alle publieke tanki's en dammenstaan onder beheer van Directie Landbouw, Veeteelt, Visserij en Markthallen (DLVV). DLVV zorgt er voor dat deze schoon zijn en blijven van afval, dat ze goed toegankelijk zijn en controleert de damwanden op instorten ter voorkoming van overstromingen. Sinds april 2006 worden 8 publieke tanki’s en dammen maandelijks gemonitord volgens het rapport Monitoringsnetwerk Water d.d. 16 dec. 2004. Het monitoren kan natuurlijk slechts plaatsvinden indien de dammen en tanki's voldoende gevuld zijn met water. De bemonstering geschiedt door de Hygiënische Dienst en de microbiologische analyses door het Landslaboratorium, afdeling Microbiologie. Damwater wordt gebruikt voor irrigatie en andere landbouwdoeleinden en dient derhalve te voldoen aan de WHO richtlijnen (bijlage 2 uit rapport Monitoringsnetwerk Water, 16 dec. 2004).

De uitslagen van het Landslaboratorium gaan zowel naar de Directie Natuur en MilieuDLVV en de Hygiënische Dienst. De gestelde norm kan worden overschreden door vervuiling met bijvoorbeeld beerputwater of een dood dier in het water. Indien dit het geval is, zal er een waarschuwing uitgaan van de DLVV die het gebruik van het water uit desbetreffende dam ten stelligste afraadt. Dit houdt tevens in dat de door DLVV verzorgde waterleveringen niet meer vanuit dit reservoir kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen de wachttijden voor levering aanzienlijk oplopen. Er dienen herhalingsmonsters te worden genomen. Slechts als vervolgonderzoek aantoont dat weer aan de norm wordt voldaan, kan van het water gebruik worden gemaakt.
Een maal per jaar worden er tevens monsters opgestuurd door het Landslab naar een referentielaboratorium in Nederland voor onderzoek op zware metalen. De uitslagen gaan naar de diverse stake-holders (DLVV, DNM en Hyg. Dienst).

De wens is om in de toekomst alle publieke tanki's en dammen die gebruikt worden voor irrigatie en andere landbouwdoeleinden te gaan monitoren, zodat de veiligheid voor het gebruik van het water voor irrigatiedoeleinden kan worden gegarandeerd. Dit is nodig gezien er regelmatig illegale lozingen van ongezuiverd afvalwater plaatsvinden in de diverse dammen en tanki's, wat een gevaar vormt voor de volksgezondheid.

Mocht u zien dat een particulier of een septic tank bedrijf water in (de buurt van) de dam of tanki loost, dan wordt u verzocht contact op te nemen met DLVVHygiënische DienstDirectie Natuur en Milieu of Politie (tel. 100). Vergeet niet om de nummerplaat van de auto en/of bedrijfsnaam te noteren.

Afvalwater

Het huishoudelijk afvalwater wordt in een gedeelte van Oranjestad, de ‘tourist corridor’ en een gedeelte van San Nicolas afgevoerd via de riolering. Het grootste gedeelte van het geproduceerde afvalwater wordt verwerkt in beerputten en septic tanks. Ongeveer 30% wordt verwerkt in de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Bubali en ongeveer 6% wordt ongezuiverd in zee geloosd.

Een groot deel van het afvalwater van het westelijk gedeelte van het eiland wordt afgevoerd naar de RWZI-Bubali. Door de onverwachte toename van de hoeveelheid afvalwater, is de verwerkingscapaciteit van de RWZI overtroffen. Door het optimaliseren van deze RWZI en het saneren van de Bubaliplas wordt voorkomen dat onbehandeld rioolwater in zee geloosd wordt, met alle ongewenste consequenties van dien voor het toerisme en de volksgezondheid.
Het afvalwater van San Nicolas en omgeving, dat aan de zuidkust wordt geloosd, heeft ook een negatieve invloed op de koraalriffen. De koraalriffen langs de zuidkust zijn van bijzonder groot belang voor de biodiversiteit en zijn recreatiegebieden voor lokalen en toeristen. Zoals gesteld bij Zeewater heeft de overheid hier een belangrijke taak en wel dit alles te beschermen middels een onderwaterpark.

Het Afvalwaterstructuurplan 1997-2010 is een meerjarig plan om de inzameling, het transport, de behandeling en het hergebruik van het afvalwater zodanig te organiseren en te verbeteren dat uit het oogpunt van het milieu en de volksgezondheid, de gewenste situatie bereikt wordt.
Dit komt neer op het zoveel mogelijk elimineren van de lozing van rioolwater in zee, het zoveel mogelijk aansluiten van huizen en bedrijven op het centrale rioolwaterstelsel, het hergebruik van het gezuiverde rioolwater voor landscaping en – indien voldoende gezuiverd – ook voor land- en tuinbouwdoeleinden.

De situatie is, zoals hierboven reeds aangegeven, zorgelijk te San Nicolas waar continu ongezuiverd rioolwater vanaf het strand van Zeewijk in zee wordt geloosd. In verband hiermee dient gewezen te worden op het onlangs te Oranjestad tot stand gekomen derde protocol bij het Verdrag van Cartagena, het zogenaamde LBS-Protocol ("Protocol concerning Pollution from Land-based Sources and Activities to the Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean Region"). Om te kunnen voldoen aan de normen die zijn opgenomen in dit protocol, zal het nodig zijn m een rioolwaterzuiveringsinstallatie te San Nicolas op te zetten.
In verband hiermee is DOW samen met Directie Wetgeving een Landsverordening Afvalwater aan het voorbereiden ter vervanging van de bestaande wetgeving – waarin met name de bepalingen ter bescherming van het milieu ontbreken. De nadruk zal komen te liggen op de goede werking van het afvoerstelsel voor huishoudelijk afvalwater via de RWZI’s en het beschermen van de goede werking van deze installaties. Een hiermee samenhangend probleem vormt nog de lozing van niet-huishoudelijk afvalwater in het rioolstelsel. Ter beperking daarvan zijn tijdelijke maatregelen genomen, maar uiteindelijk is hier een structurele oplossing nodig.

Kanttekening: de nieuwe RWZI dient zodanig te functioneren dat indien het gezuiverde water op zee wordt geloosd dit water aan de eisen gesteld door de blauwe vlag dient te voldoen. Indien het water gebruik zal worden voor irrigatie doeleinden dient het te voldoen de WHO richtlijnen (bijlage 2 uit rapport Monitoringsnetwerk Water, 16 dec 2004).

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties