Bedrijfsongeval

Melden

Het hoofd of bestuurder van een onderneming is krachtens artikel 2 lid 7 van de Veiligheidsverodening verplicht bedrijfsongevallen te melden aan onder andere de Dienst Technische Inspecties (DTI). Op grond van de Landsverordening ongevallenverzekering de moeten bedrijfsongevallen gemeld worden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het hoofd of bestuurder van de onderneming geeft onverwijld kennis van de volgende ongevallen:

 • Ongevallen met dodelijke afloop;
 • ongevallen waarbij de getroffene(n) in een verplegingsinrichting moet(en) worden opgenomen;
 • ongevallen, die zodanige verwondingen veroorzaken, dat blijvende gehele of gedeeltelijke invaliditeit hier het gevolg van kan zijn;
 • ongevallen waarbij door toevallige omstandigheden geen persoonlijk letsel wordt ondervonden;
 • ongevallen, die zodanige verwondingen veroorzaken, dat werkverzuim het gevolg is.

De plaats (omgeving) waar het ongeval heeft plaatsgevonden moet zoveel mogelijk (voor zover het geen gevaar oplevert) intact blijven om een eventueel onderzoek door de overheidsinstantie (DTI) te vergemakkelijken.

Het hoofd of de bestuurder van de onderneming moet zo snel mogelijk na het ongeval melding doen bij de DTI  en de SVB.

Voor het melden van ongevallen, maar ook voor andere arbeidveiligheidsaangelegenheden kan contact worden opgenomen met:

 • Dienst Technische Inspecties (DTI)
  Tel.: 584-2073 (kantoor uren)
  Pager: 1270990 (na kantoor uren)
 • Directie Arbeid en Onderzoek (DAO)
  Tel.: 583-7720 (kantoor uren
 • De Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  Tel.: 527-2700
 • Politie centrale
  Tel.: 100 (feest-, vrije dagen en na kantoor uren) of 911

Uitkeringen

Op grond van artikel 3 van de Landsverordening ongevallenverzekering, heeft de werknemer aan wie een ongeval is overgekomen, recht op tegemoetkoming, bestaande uit uitkeringen in geld. De werknemer die als gevolg van een bedrijfsongeval geheel of gedeelte arbeidsongeschikt is, heeft recht op een uitkering in geld, ongevallengeld genoemd, met ingang van de dag na die van de melding van het bedrijfsongeval bij de SVB.

Bij volledige arbeidsongeschiktheid bedraagt het ongevallengeld als volgt:

 • gedurende de eerste 52 weken: 100% van het dagloon;
 • voor de verdere duur: 80% van het dagloon.

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bedraagt het ongevallengeld:

 •  gedurende de eerste 52 weken: een in een evenredige verhouding van de arbeidsongeschiktheid staand deel van 100% van het dagloon;
 • voor de verdere duur een in een evenredige verhouding van de arbeidsongeschiktheid staand deel van 80% van het dagloon.

De werknemer heeft geen recht op ongevallengeld over de zondagen of de daarvoor voor de werknemer in de plaats tredende vrije dagen. Voor de werknemer voor wie een 5-daagse werkweek geldt, bovendien geen recht heeft op ongevallengeld over de vrije zaterdagen of de daarvoor voor de werknemer in de plaats tredende vrije dagen.

Als de werknemer tijdens zijn arbeidsongeschiktheid als gevolg van een bedrijfsongeval van de werkgever loon ontvangt, wordt het ongevallengeld verminderd. De vermindering is afhankelijk van het loon en het ongevallengeld.

Voorkomen van bedrijfsongevallen

Ten aanzien van het voorkomen van bedrijfsongevallen moet het hoofd of de bestuurder van de onderneming rekening houden met onder andere de Veiligheidsverodening en het Veiligheidsbesluit.

Over bedrijfsongevallen is er een brochure Bedrijfsongeval beschikbaar.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties