Collectief ontslag

Indien de werkgever binnen een termijn van drie maanden 25 werknemers of meer dan 25% van het aantal werknemers in zijn onderneming (met een minimum van 5 werknemers) wil ontslaan is er sprake van collectief ontslag.
 

Indien de werkgever wil overgaan tot een collectief ontslag is hij verplicht zulks minstens twee maanden voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst aan de directeur van de  Directie Arbeid en Onderzoek mede te delen.

De werkgever moet binnen acht dagen nadat hij zijn voornemen aan de directeur heeft medegedeeld een afvloeiingsplan voorleggen.

Een dergelijke afvloeiingsplan moet tenminste het volgende bevatten:

  • het aantal werknemers dat de werkgever wil ontslaan met een onderverdeling naar functies, leeftijd, geslacht en anciënniteit;
  • het tijdstip van de voorgenomen beëindiging van de betreffende arbeidsovereenkomst;
  • het resultaat van het overleg met de vakbond indien de betrokken werknemers vertegenwoordigd worden door een vakbond;
  • de maatregelen die de werkgever heeft genomen ter verzachting van de gevolgen van het ontslag voor de betrokken werknemers.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties