Ontslag

Het ontslagrecht ‘Ley di Retiro’

Het ontslagrecht is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en de Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten (ontslagwet of Ley di Retiro).

De beëindiging van een arbeidsovereenkomst kan geschieden door opzegging. Hiervoor heeft de werkgever in bepaalde gevallen toestemming nodig van de directeur van de Directie Arbeid en Onderzoek. De werkgever moet hiertoe een verzoek indienen bij deze directie.

De ontslagwet is niet van toepassing op:

 • Werknemers bij een publiekrechtelijk lichaam (ambtenaren, maar ook werklieden en werknemers die op arbeidsovereenkomst bij de overheid werken);
 • Onderwijzend en docerend personeel;
 • Personen die een geestelijk ambt bekleden (bijv. pastoors en dominees);
 • Werknemers die huishoudelijk werk verrichten in de huishouding van privé personen (dienstboden);
 • De buiten Aruba tewerkgestelde werknemers van een in Aruba vrijgestelde vennootschap;
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met uitzondering van een overeenkomst voor bepaalde tijd die is voortgezet.

Ontslagredenen

De drie belangrijkste redenen om een arbeidsovereenkomst te kunnen opzeggen zijn:

 • Bedrijfseconomische redenen, zoals bedrijfssluiting, reorganisatie of afnemende bedrijvigheid.
  Hierbij moet het duidelijk zijn dat tijdelijke overbrugging van de moeilijkheden niet mogelijk is;
 • Redenen gelegen in de persoon van de werknemer.
  Hierbij moet het vast staan dat er geen andere plaats in hetzelfde bedrijf voor hem of haar beschikbaar is;
 • Een verstoorde arbeidsrelatie tussen de werkgever en de werknemer.
  Hierbij kan de schuldvraag een rol spelen. 

Ontslagprocedure 

De ontslagprocedure vangt aan met een redenen omkleed verzoek van de werkgever om toestemming te krijgen van de directeur van Directie Arbeid en Onderzoek om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te zeggen. Hiervoor bestaan speciale formulieren, verkrijgbaar bij deze Directie. De ambtenaar belast met de ontslagprocedure (de ontslagmedewerker) roept vervolgens de werknemer op om verweer te voeren tegen het verzoek. Hierna kan indien nodig de werkgever worden benaderd om commentaar te leveren op het verweer. Deze fase van “hoor en wederhoor” vindt schriftelijk plaats. De ontslagmedewerker die de zaak behandelt maakt een dossier op. De directeur van de Directie Arbeid en Onderzoek stuurt dit dossier naar de ontslagcommissie. Deze commissie is samengesteld uit tenminste drie werkgevers- en drie werknemersvertegenwoordigers en een onpartijdige voorzitter. De commissie komt meestal eenmaal per week bijeen om advies over de verzoeken om toestemming tot ontslagverlening uit te brengen aan de directeur van de Directie Arbeid en Onderzoek.

De directeur kan dan een ontslagvergunning verlenen dan wel weigeren. Dit wordt door middel van een beschikking aan de werkgever en de werknemer(s) medegedeeld . De partij die het niet eens is met de beslissing van de directeur kan binnen zes weken na dagtekening van de beschikking in bezwaar gaan conform de LAR-procedure. Zodra de directeur van de Directie Arbeid en Onderzoek toestemming heeft verleend, mag het dienstverband worden opgezegd. Hierbij moeten echter wel de opzegtermijn en de opzeggingsdag in acht worden genomen. Met opzeggingsdag wordt bedoeld de dag waarop het dienstverband daadwerkelijk eindigt. De door de werkgever thans in acht te nemen opzegtermijn is afhankelijk van de duur van het dienstverband van de werknemer.

Opzegtermijn 

Opzeggingstermijn werkgever:
Betalingsperiode:

Dienstjaren werknemer

Week

2 weken

Quincena

Maand

1

1 week

2 weken

1 quincena

1 maand

2

2 weken

2 weken

1 quincena 

1 maand

3

3 weken

3 weken

3 weken

1 maand

4

4 weken

4 weken

4 weken

1 maand

5

5 weken

5 weken

5 weken

5 weken

6

6 weken

6 weken

6 weken

6 weken

7

7 weken

7 weken

7 weken

7 weken

8

8 weken

8 weken

8 weken

8 weken

9

9 weken

9 weken

9 weken

9 weken

10

10 weken

10 weken

10 weken

10 weken

11

11 weken

11 weken

11 weken

11 weken

12

12 weken

12 weken

12 weken

12 weken

13

13 weken

13 weken

13 weken

13 weken

Het Burgerlijk Wetboek van Aruba kent wel enige ontslagverboden. De werkgever mag de arbeidsovereenkomst onder andere niet opzeggen gedurende de tijd dat de arbeider ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid ten gevolge van ziekte of ongeval, tenzij de ongeschiktheid ten minste een jaar heeft geduurd.

Over dit onderwerp is er een brochure voor de werkgever en voor de werknemer beschikbaar.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties