Leerplicht

De Leerplichtverordening is op Aruba in werking getreden. Hiermee neemt Aruba de verantwoordelijkheid om de rechten van elk kind, die onder deze Arubaanse wet valt, te realiseren en te waarborgen. Elk kind van 4 t/m 16 jaar dat op Aruba woont, valt onder deze landsverordening. Dus deze verordening geldt ook voor speciale kinderen, illegaal op Aruba verblijvende kinderen en tienermoeders tot 16 jaar.

Thuisonderwijs

Om thuisonderwijs te kunnen geven, dient u het volgende te doen:

 • Een brief sturen naar het Bureau Leerplicht Aruba met het verzoek om het onderwijs, die u thuis wilt geven, te erkennen in het kader van de leerplichtverordening;
 • Inspectie van het Onderwijs zal nagaan of de inhoud van het lesprogramma, die u als thuisonderwijs wilt aanbieden, voldoet aan de door hen vastgestelde voorwaarden en eisen;
 • Een bewijs van goedgedrag bij uw brief voegen van degene die thuisonderwijs zal geven;
 • In Uw verzoek dient U ook de contactinformatie van de leerlingen op te nemen (identiteitsnummer, naam en achternaam, geboortedatum en -plaats);
 • Het verzoek voor thuisonderwijs dient ieder jaar, voor de start van elk nieuw schooljaar, te worden ingediend;
 • Thuisonderwijs dient zich ook te houden aan de Leerplichtverordening;
 • De leerplichtambtenaren zullen controleren of de kinderen, daadwerkelijk, dagelijks thuisonderwijs ontvangen.

Bureau Leerplicht Aruba

Bureau Leerplicht Aruba (Oficina di Ensenañsa Obligatrorio) controleert en houdt toezicht op de uitvoering van de Leerplichtverordening. De leerplichtambtenaren houden toezicht op de nakoming van de leerplicht wet. Ze geven voorlichting aan jongeren over waarom het belangrijk is om naar school te gaan en de gevolgen wanneer ze de leerplichtwet niet nakomen of overtreden. De leerplichtambtenaren, samen met de school en ouders, zoeken naar oplossingen als er sprake is van schoolverzuim. De ouders blijven verantwoordelijk voor het naar schoolgaan van hun kinderen.

Zowel de school als de leerplichtambtenaren controleren de schoolgang. De school registreert de leerlingen die ingeschreven zijn en geeft deze registratie door aan het Bureau Leerplicht Aruba. Verder geeft de school ook informatie over het schoolverzuim, met bijbehorende afwezigheidscode, van haar leerlingen door aan het Bureau Leerplicht Aruba. Ouder(s)/verzorger(s) moeten vóór 9 uur ‘s morgens, aan het schoolhoofd, melden of hun kind, vanwege ziekte of andere omstandigheden, afwezig zal zijn. In geval van ziekte en wanneer de afwezigheid meer dan 10 ononderbroken schooldagen bedraagt, dienen de ouder(s)/verzorger(s) een doktersverklaring van de behandelende arts, uiterlijk op de elfde schooldag in te dienen. In het geval van andere omstandigheden dienen de ouder(s)/verzorgder(s) de afwezigheidsreden door te geven. De school mag de, laatsgenoemde, afwezigheidsreden maximaal 10 keer per schooljaar registreren.

De afwezigheidscodes

De scholen actualiseren dagelijks hun register over het schoolverzuim van hun leerlingen. In het register registreren ze per schooldag de volgende absentiecodes:

 • Code Z: de leerling is, ten gevolge van ziekte, een volledige of gedeelte van een schooldag afwezig;
 • Code D: de leerling is voor maximaal 3 dagen, ten gevolge van een disciplinaire maatregelijk, tijdelijk de toegang tot de school ontzegt;
 • Code P: de leerling is, ten gevolge van plotselinge of in bijzondere persoonlijke of familie aangelegenheden, een volledige of gedeelte van een schooldag afwezig. Onder deze gebeurtenissen vallen o.a.: huwelijk of begrafenis van een naast familielid, de rouwperiode na overlijden, belangrijke verplichtingen (zoals topsport competities, academische activiteiten, maar met uitsluiting van vakantie) in het buitenland;
 • Code V (verzuim): de leerling is gedurende een volledige of gedeelte van de schooldag afwezig en de school kan hiervoor geen code D, Z, of P toekennen.

Verlof

Er zijn speciale omstandigheden waarvoor de leerling dispensatie kan krijgen. De ouder(s)/verzorger(s) dienen een schriftelijk verzoek hiervoor aan het schoolhoofd te richten. Hierbij gaat het om uiteenlopende zaken waarvoor de schooldirecteur maximaal 10 schooldagen per schooljaar verlof mag geven. De verlofaanvraag moet vóóraf bij de schooldirecteur worden ingediend middels het formulier “verzoek vrijstelling schoolbezoek”. Dit formulier is verkrijgbaar bij de schooldirecteur. Volgens de verordering zijn “zwaarwegende (gewichtigde) omstandigheden” gebeurtenissen die buiten de wil van de ouder(s)/verzorger(s) of het kind plaatsvinden. Voor deze omstandigheden kan verlof worden aangevraagd.

Reizen

In bepaalde gevallen is het wel toegelaten om met uw kinderen naar het buitenland te reizen, vooral wanneer deze reis plaatsvindt vanwege persoonlijke of bijzondere omstandigheden (een huwelijk of begrafenis bijwonen in het buitenland, deelname aan internationale sportwedstrijden). Het is daarom heel belangrijk om de school tijdig en goed te informeren over de exacte redenen voor de reis. Als de school over voldoende informatie beschikt, kan zij deze afwezigheid als een toegelaten afwezigheid registreren (door code P te gebruiken).

School verlaten

Een leerling in de leerplichtige leeftijd kan een school, alléén, verlaten indien hij/zij:

 1. Een brief indient van een andere school, die ook de afwezigheidsprotocol heeft ondertekend, waarin wordt verklaart dat de leerling bij hen is ingeschreven;
 2. Een bewijs van uitschrijving uit het bevolkingsregister aan zijn/haar school overlegt;
 3. Een leerplicht dispensatie heeft, die geldig is voor het lopend schooljaar.

Boete

Indien U, als ouder, ondanks alle inspanningen van de school en de leerplichtambtenaar, zich niet houdt aan de leerplicht wet, kunt u een geldboete opgelegd krijgen van de Minister van Onderwijs. Het boete bedrag varieert vanaf Awg. 250,00 tot Awg. 2.500,00. Indien u het oneens is met de boete, dient U binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen. Als U weigert de geldboete te betalen dan wordt de geldboete ingevorderd bij dwangbevel.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties