Erkenning

Een vader kan een natuurlijk kind (dat geen vader heeft) erkennen waardoor het kind in familierechtelijke betrekking met hem komt te staan. Bij erkenning krijgt het kind vanaf 1 september 2021 de achternaam van de moeder of de vader of  indien een van hen een dubbele geslachtsnaam heeft een combinatie van het eerste deel van de geslachtsnaam van elk. De moeder en de erkenner dienen beiden aanwezig te zijn.  Van een erkenning op Aruba wordt een erkenningakte opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Let op: De ambtenaar van de burgerlijke stand kan weigeren een akte van erkenning op te maken of later te vermelden, indien:

 • hij/zij van oordeel is dat de openbare orde zich hiertegen verzet (schijnerkenning), tenzij:
  • de erkenner met een DNA-bewijs kan aantonen dat hij de biologische ouder is of
  • aannemelijk is dat er family life bestaat.

 DNA-testen moeten afgenomen zijn door een door de Dienst Burgerlijke Stand goedgekeurd laboratorium:

 • Landslaboratorium Aruba
 • Laboratorio Familiar (sinds13 februari 2015).

Meer informatie hierover krijgt u bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Tegen een weigering kunnen betrokkenen in beroep gaan bij het Gerecht in Eerste Aanleg.

Wanneer kunt u een kind erkennen

 • U kunt het kind al erkennen voordat het is geboren. Dit noemen we de erkenning van de ongeboren vrucht.
 • Als het kind al is geboren, kunt u dit bij de geboorteaangifte doen of daarna. De moeder moet haar toestemming geven voor de erkenning van het kind.
 • Bij kinderen van 12 tot en met 15 jaar oud, moet het kind ook meekomen en  toestemming geven voor de erkenning.
 • Bij kinderen van 16 jaar en ouder geeft alleen het kind toestemming voor de erkenning en is de toestemming van de moeder niet vereist.

Erkenning kan niet plaatsvinden als: 

 • De vader minderjarig is en de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt;
 • indien het kind de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, zonder voorafgaande toestemming van de moeder;
 • zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het kind van twaalf jaren of ouder;
 • door een man tussen wie en het kind een leeftijdsverschil van minder dan zestien jaren bestaat, tenzij aannemelijk is dat de man de biologische vader van het kind is;
 • Na het verstrijken van de wettelijke termijn van aangifte van geboorte (5 dagen) van het kind, tenzij
  • aannemelijk is dat de man de biologische vader van het kind is (DNA test);
  • tussen de man en het kind een nauwe persoonlijke betrekking is ontstaan (bewijs van family life)..

Let op: Indien u na de erkenning gezamenlijk gezag over het kind wilt uitoefenen, dient u dit bij het Gerecht in Eerste Aanleg te verzoeken (artikel 1:252 jo. artikel 1:244 van het Burgerlijk Wetboek).

U moet meenemen:

 • Geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld: paspoort, id-kaart of rijbewijs) van de erkenner en de moeder;
 • Bij vreemdelingen verklaring van ongehuwd van de moeder (indien nodig, met apostille en/of legalisatie Nederlandse Ambassade).

Onder bepaalde omstandigheden zult u moeten kunnen aantonen dat u uw kind erkend heeft. Hiervoor hebt u een uittreksel erkenningregister nodig.

Naamskeuze (vanaf 1 september 2021)

Ouders kunnen naamskeuze doen voor de geslachtsnaam van de vader of de moeder of indien een van hen een dubbele geslachtsnaam heeft een combinatie kiezen van het eerste deel van de geslachtsnaam van elk. Dit is alleen mogelijk voor het eerste kind van beiden. 

De naamskeuze geschiedt bij de erkenning ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand en wordt opgenomen in de erkenningsakte. Indien er geen naamskeuze is gedaan of de ouders het hierover niet eens zijn, krijgt het kind de naam van de moeder.

Gezag (vanaf 1 september 2021)

Moeder en vader hebben na de erkenning gezamenlijk gezag over het kind tenzij zij ten overstaan van de ambtenaar burgerlijke stand verklaren dat alleen de moeder het gezag heeft. Deze verklaring wordt opgenomen in de erkenningsakte die naar het Gerecht in Eerste Aanleg wordt gestuurd. Het Gerecht in Eerste Aanleg dient deze informatie in het gezagsregister te verwerken, omdat de erkenningsakte van in Aruba geboren kinderen conform de wet na 18 maanden na verwerking van de latere vermelding op de geboorteakte dient te worden vernietigd.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties