Geboorte

Ieder kind dat op Aruba wordt geboren, moet aangegeven worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte dient binnen 5 dagen (dag van geboorte en (zaterdagen/zondagen/feestdagen niet meegerekend) te worden gedaan. Van iedere aangifte gedaan na het verstrijken van genoemde termijn van vijf dagen, wordt melding gemaakt bij het Openbaar Ministerie.De vader is verplicht tot aangifte van geboorte. Bij ontstentenis of verhindering van de vader zijn bevoegd de moeder of een ander die bij de geboorte aanwezig is geweest.

Van die aangifte wordt door de ambtenaar de geboorteakte opgemaakt.

Bij de aangifte dient de aangever de volgende documenten te kunnen overleggen:

  • Een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, rijbewijs of paspoort) en indien getrouwd het trouwboekje (indien dit voor handen is);
  • Bewijs van geboorte van het kind afgegeven door de kraamafdeling van het Horacio Oduber Hospitaal of van de vroedvrouw.
  • Afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend (erkenning ongeboren vrucht);
  • Trouwboekje, u kunt uw kind daarin laten vermelden. Dit mag, maar is niet verplicht.

Sinds januari 2001 is aangifte van geboorte in het ziekenhuis weer mogelijk en wel van 9.00 tot 10.00 uur.

Let op! Een op Aruba geboren kind wordt daarna niet automatisch ingeschreven in het bevolkingsregister, tenzij hij/zij een op Aruba geboren Nederlander is. (zie art 1 LTUV (Landsverordening Toelating, Uitzetting en Verwijdering) valt. Kinderen geboren op Aruba van ouders die een andere nationaliteit bezitten dan het Nederlandse, dienen eerst een verblijfsvergunning te krijgen, voordat het kind in het bevolkingregister ingeschreven kan worden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties