Huwelijk ingezetenen

Alle personen die met elkaar willen gaan trouwen moeten daarvan aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Nadat het echtpaar 14 dagen in ondertrouw is gegaan (aangifte van voorgenomen huwelijk), kan het huwelijk voltrokken worden (artikel 62 lid 1 BWA).

10 dagen na de afkondiging mag men in het huwelijk treden, tenzij het huwelijk wordt gestuit.

Om een huwelijk aan te gaan zijn de volgende vereisten van toepassing:

 • Dat de man en de vrouw moeten beiden tenminste 18 jaar oud zijn;
 • Personen onder de 18 jaar (minderjarigen) mogen geen huwelijk aangaan zonder toestemming van hun ouders;
 • Staat een persoon onder voogdij (tot 18 jaar), dan heeft hij of zij bovendien toestemming nodig van de voogd en toeziende voogd ;
 • Bij het aangaan van een huwelijk dienen tenminste twee en ten hoogste vier meerderjarige getuigen aanwezig zijn.

U kunt hiervoor een afspraak maken.  U krijgt dan een afspraak voor het in ondertrouw gaan bij ons hoofdkantoor te Schoolstraat 2. De akte van ondertrouw wordt ter plekke opgemaakt.

Voor de aangifte van huwelijk moeten in principe beide aanstaande echtgenoten aanwezig zijn en moeten de volgende documenten aan de ambtenaar van de burgerlijke stand worden overlegd:

 • Geldig legitimatiebewijs, zijnde een paspoort, identiteitskaart (cedula) of rijbewijs;
 • Uittreksel van het bevolkingsregister;
 • Originele geboorteakte van beide personen. Als u in een andere land geboren bent, e.g..Venezuela, Suriname, Colombia, dient de originele akte voorzien te zijn van een apostille afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van bedoeld land. Voor personen geboren in de Dominicaanse Republiek, moet de akte tevens voorzien te zijn van een legalisatie stempel van de Nederlandse Ambassade in genoemd land. Voor personen die in Haïti geboren zijn, behoeft de akte geen apostille, maar moet wel voorzien te zijn van een legalisatie stempel van de Nederlandse ambassade in bedoeld land;
 • Als u een verblijfsvergunning (huwelijksvoltrekkingvergunning) heeft, dient u alle originele documenten te overleggen;
 • Een verklaring van ongehuwd zijn van u en uw aanstaande van de burgerlijke stand van uw laatste woonplaats voordat u zich gevestigd heeft op Aruba;
 • Akte van huwelijkstoestemming (niet verplicht). Als het noodzakelijk is, dat er toestemming moet worden gegeven voor het huwelijk, dan wordt een zogenaamde akte van huwelijkstoestemming opgemaakt. Deze akte van huwelijkstoestemming kan worden opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand of een notaris;
 • De toestemming kan ook bij de huwelijksakte worden gegeven;
 • Akte van overlijden (niet verplicht). Een akte van overlijden van degenen van wie toestemming voor het huwelijk was vereist, als zij in leven waren geweest;
 • Bewijsstukken geen beletsel huwelijk (niet verplicht);
 • Als u en of uw aanstaande eerder getrouwd is (zijn) geweest; een bewijs van ontbinding van het vorige huwelijk. Dit kan bijvoorbeeld zijn een uittreksel van de echtscheidingsakte of indien van toepassing een uittreksel van de overlijdensakte. De buitenlandse akte moet voorzien te zijn van een apostille en/of een legalisatiestempel van de Nederlandse Ambassade;
 • Bewijs van de ontheffing van beletsel (niet verplicht);
 • Het bewijs van de ontheffing of de vergunning van de minister, belast met justitiële aangelegenheden, in geval deze is vereist;
 • Bewijs van voorziening of vrijstelling van huwelijksaangifte (niet verplicht). Dit is alleen van toepassing indien een rechterlijke voorziening tegen een weigering om een akte van huwelijksaangifte op te maken is gegeven of een vrijstelling van de wachttijd van 14 dagen na de huwelijksaangifte;
 • Geneeskundige verklaring van zwangerschap (zoals bedoeld in artikel 301, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek van Ar uba, in geval deze vereist is.

Ook kan aangifte van huwelijk geschieden bij dusdanige geschrifte dat daaruit van het voornemen van de aanstaande echtgenoten genoegzame zekerheid kan blijken.

Van de aangifte wordt een akte van huwelijksaangifte opgemaakt. Op verzoek kan een uittreksel van de akte worden uitgereikt. Vóór het voltrekken van het huwelijk worden, naast de hierboven genoemde bescheiden, de volgende documenten aan de ambtenaar van de burgerlijke stand overlegd:

 • De akte van huwelijksaangifte;
 • Indien stuiting heeft plaatsgevonden, het bewijs dat de stuiting is opgeheven;
 • Kopie van de geldige legitimatiebewijzen (identiteitskaart (cedula), paspoorte of rijbewijs) van tenminste twee en ten hoogste vier meerderjarige getuigen.
 • Indien één van de personen (of allebei) niet de Nederlandse nationaliteit heeft, moet tevens een model D79 ingevuld en ingediend worden bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister Hiervoor moet eerst, indien noodzakelijk, een afspraak gemaakt worden voor een interview. Dit proces is noodzakelijk om schijnhuwelijken te voorkomen. Indien de adviezen positief zijn kan het huwelijk worden voltrokken, of indien het gaat om een al voltrokken huwelijk kan dit in het Bevolkingsregister worden ingeschreven.

Op de trouwdag moeten de aanstaande echtgenoten persoonlijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschijnen. Het is niet mogelijk om via een volmacht te trouwen
Het huwelijk kan voltrokken worden op het stadhuis van Aruba of elders. Voor het trouwen elders moet er wel een medische verklaring overlegd worden van tenminste een van de echtgenoten. Na de voltrekking van het huwelijk wordt het zogenaamde trouwboekje uitgereikt als bewijs dat het huwelijk is gesloten.

Kosten

De kosten van de huwelijksvoltrekking zijn:

 • Bij het Stadhuis  Prijs
  Maandag t/m donderdag Awg.95,- (excl. trouwboekje)
  Vrijdag Awg.125,- (excl. trouwboekje)
  Buiten het stadhuis
  Maandag t/m vrijdag Awg.305,-
  Trouwboekje (Optioneel) Awg. 55,-

Als u aan alle voorwaarden hebt voldaan, zult u een onvergetelijke en bijzondere trouwdag beleven.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties