Huwelijk niet-ingezetenen

Vanwege de romantische, de idyllische sfeer en de relaxte levensstijl, kiezen veel aanstaande echtparen Aruba als de plek om te trouwen.  Aruba is dan ook één van de favoriete bestemmingen in de wereld om te trouwen. Voor buitenlanders en Nederlanders, die niet ingezetenen zijn van Aruba, is het mogelijk om op Aruba te trouwen.

Als u van plan bent om op  Aruba te komen trouwen, moet u wel tijdig met de voorbereidingen beginnen. Bepaalde formulieren en of documenten moeten namelijk binnen een bepaalde tijd bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister  van Aruba ingeleverd zijn. Tevens moet u rekening houden met de op Aruba geldende wettelijke termijnen.

Een huwelijksdatum kiezen is afhankelijk van de bevestiging van ontvangst van alle benodigde documenten door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Als u aan alle voorwaarden hebt voldaan, zult u een onvergetelijke en bijzondere trouwdag beleven. Dat trouwen op Aruba heel bijzonder is, blijkt uit het feit dat vele echtparen die op Aruba getrouwd zijn, naar Aruba terugkeren om hun huwelijksdag weer te vieren.

Aangifte huwelijk

Alle personen die op Aruba willen trouwen moeten daarvan aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Aruba (ondertrouwen).

Het is mogelijk om, als niet ingeschreven, schriftelijk aangifte te doen van het voorgenomen huwelijk. Dit kan door middel van het invullen en opsturen van een formulier aangifte huwelijk (Ondertrouwformulier).

Samen met het formulier dienen de volgende documenten opgestuurd te worden.

 1. Geldig legitimatiebewijs (paspoort; origineel en kopie).
 2. Indien u in het Koninkrijk der Nederlanden geboren bent; een uittreksel van de geboorteakte van u van uw aanstaande;
 3. Indien u buiten het Koninkrijk der Nederlanden geboren bent, e.g..Venezuela, Suriname, Colombia, dient de originele geboorte akte voorzien te zijn van een apostille afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van bedoeld land. Voor personen geboren in de Dominicaanse Republiek, moet de geboorte akte tevens voorzien te zijn van een legalisatie stempel van de Nederlandse Ambassade in genoemd land. Voor personen die in Haïti geboren zijn, behoeft de akte geen apostille, maar moet wel voorzien te zijn van een legalisatie stempel van de Nederlandse ambassade in bedoeld land;
 4. Als u en of uw aanstaande eerder getrouwd is (zijn) geweest; een bewijs van ontbinding van het vorige huwelijk. Dit kan bijvoorbeeld zijn een uittreksel van de echtscheidingsakte of indien van toepassing een uittreksel van de overlijdensakte. Voor sommige landen geldt het echtscheidingsvonnis en een verklaring, zoals bedoeld onder punt 5.
 5. Een verklaring van ongehuwd van u en uw aanstaande, opgemaakt door een notaris of een ambtenaar van de burgerlijke stand van uw laatste woonplaats. Voor verklaringen die opgemaakt zijn buiten het Koninkrijk is een apostille van het Ministerie van Buitenlandse betrekkingen en /of legalisatie van Nederlandse Ambassade vereist).
 6. Kopie van de geldige legitimatiebewijzen (ID, paspoort of rijbewijs) van tenminste twee en ten hoogste vier meerderjarige getuigen.
 7. Opgave van de volledige adressen van de getuigen.

Het formulier met de vereiste documenten dient u uiterlijk één (1) maand vóór de geplande huwelijksdatum ter verificatie op te sturen naar de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister,. U kunt het formulier met de documenten ook e-mailen naar info@censo.aw..

Bij aankomst op Aruba dienen de originele documenten bij de ambtenaar van de burgerlijke stand overlegd te worden en de kosten voor de huwelijksvoltrekking betaald te worden.

14 dagen nadat men in ondertrouw is gegaan (aangifte van voorgenomen huwelijk) of 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke aangifte, kan het huwelijk voltrokken worden.

Huwelijksvoltrekking

Om een huwelijk aan te gaan zijn de volgende vereisten van toepassing:

 • De man en de vrouw moeten beiden tenminste 18 jaar oud zijn;
 • Personen onder de 18 jaar (minderjarigen) mogen geen huwelijk aangaan zonder toestemming van hun ouders;
 • Staat een persoon onder voogdij (tot 18 jaar), dan heeft hij of zij bovendien toestemming nodig van de voogd en toeziende voogd;
 • Bij het aangaan van een huwelijk dienen tenminste twee en ten hoogste vier meerderjarige getuigen aanwezig zijn.

Voor de burgerlijke huwelijksvoltrekking van niet ingezetenen van Aruba, gelden de volgende richtlijnen:

 • Alle burgerlijke/wettelijke plechtigheden moeten in het stadhuis plaatsvinden;
 • De huwelijksvoltrekking kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 en 12:00 plaatsvinden;
 • Op verzoek kan, tegen bijbetaling, in de namiddag of op zaterdag getrouwd worden.

Tegen het einde van de huwelijksvoltrekking krijgt het bruidspaar het zogenaamde trouwboekje uit de handen van de ambtenaar van de burgerlijk stand uitgereikt. Dit is het bewijs dat het huwelijk is gesloten.

U  wordt aangeraden om een uittreksel van de huwelijksakte aan te vragen. Dit uittreksel hebt u onder andere nodig om in uw woonplaats het huwelijk te laten registreren en om bij een eventuele inzegening van het huwelijk over te leggen bij de religieuze autoriteiten.

Kosten

   De kosten van de huwelijksvoltrekking zijn:

 •    van maandag tot en met vrijdag Afl. 140,00(ongeveer US$ 80,00);
 •    trouwboekje ongeveer Afl. 55,00 (ongeveer US$ 32).

 Huwelijksinzegening

Na de burgerlijke huwelijksvoltrekking kunnen de pasgehuwden ook een religieuze inzegening van hun huwelijk op Aruba laten plaatsvinden. De inzegening kan onder andere volgens onderstaande geloofsovertuigingen plaatsvinden. Als u het huwelijk volgens de Katholieke Kerk wilt laten inzegenen, dan heeft u de volgende documenten nodig:

 • Bewijs dat de toekomstige bruid en bruidegom een voorhuwelijkse voorbereiding hebben bijgewoond;
 • Schriftelijke toestemming van de priester(s) van de aanstaanden om op Aruba te huwen;
 • De plaatselijke priester(s) moet(en) eveneens een officiële verklaring afgeven dat geen der partijen voordien een kerkelijk huwelijk is aangegaan;
 • Een kopie van het huwelijksbewijs, als bewijs dat het paar wettelijk gehuwd is in het land van herkomst of een uittreksel van de huwelijksakte;
 • Doopsel- en vormselbewijzen van beide partijen en kopieën van hun paspoorten of van hun identiteitsbewijzen;

Opgave van de volledige namen en adressen van de getuigen.

Alle documenten moeten worden ingediend 4 maanden vóór de geplande huwelijksdatum.
Het voorgestelde huwelijk moet plaats vinden “in” een kerkgebouw.

U moet wel rekening houden dat bovenstaande vereisten thans worden bijgesteld en het is raadzaam om eerst navraag te doen bij de:

Als u het huwelijk volgens de Protestante-, Anglicaanse- en of Methodisten godsdienst wilt laten inzegenen dan gelden de volgende richtlijnen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de:

 • Centro Pastoral Aruba, Santa Cruz 35 B, telefoon (297) 585 5985,
  Fax:(297) 585 1585;
 • pastorie van de St. Franciscus kerk, Irausquinplein 3, Oranjestad, telefoon (297) 582 1434;
 • pastorie van de St. Anna kerk, Noord 16, Oranjestad, telefoon (297) 587 1409, Fax: (297) 587 8554.
 1. De huwelijksplechtigheid kan plaatsvinden in een van de plaatselijke protestantse, anglicaanse of methodistische kerken of waar het paar dat verkiest;
 2. Een kopie van het huwelijksbewijs uit het land van herkomst, indien het paar buiten Aruba is getrouwd of een uittreksel van de huwelijksakte als het huwelijk op Aruba heeft plaatsgevonden.
 • Protestantse kerk, Wilhelminastraat 1, Oranjestad, telefoon (297) 582 1435, e-mail: protestantsegemeente@setarne.awwww.pgra.org;
 • Anglicaanse kerk, Weg Sero Preto 31, San Nicolaas, telefoon (297) 584 5142 of (297)584 3394;

Methodisten Kerk, Longfellowstraat 3, Oranjestad, Correspondentieadres: Postbus 2149, San Nicolas, Telefoon/fax (297) 584 5243, e-mail: arubamethch@setarnet.aw.

Indien u het huwelijk volgens het Joodse geloof wilt laten inzegenen, dan gelden onder andere de volgende richtlijnen:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Israëlische Gemeente Beth Israël, Adriaan Laclé Boulevard 2, Oranjestad. Telefoon (297) 588 6228, Fax (297) 588 6264.

Voor alle religieuze inzegeningen geldt dat men gepaste kleding moet dragen. Dit houdt in; geen badpakken of wikkelrokken (pareo) voor de bruid, de bruidegom mag een short dragen.

Voor het inzegenen van een huwelijk kan een vergoeding gevraagd worden en of een donatie wordt zeer gewaardeerd. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de desbetreffende kerkelijke autoriteiten.

Voor het trouwen op zee geldt het volgende:

Een kapitein van een schip is niet gemachtigd om een huwelijk te voltrekken conform de Nederlandse- en/of de Arubaanse wetgeving. Deze regel geldt voor de internationale wateren en voor de havens. De enige uitzondering op deze regel is, als de kapitein van het schip hiervoor de machtiging heeft gekregen van het land waaronder wiens vlag het schip geregistreerd staat.

 1. Beide partners moeten joods zijn. Zij moeten een verificatie van hun Jodendom van de rabbijn van hun woonplaats indienen bij de Arubaanse joodse gemeenschap;
 2. Men moet een formele aanvraag indienen bij de joodse gemeenschap van Aruba;
 3. De cantor van Aruba accepteert bewijzen van Jodendom van de erkende Orthodoxe, Conservatieve, Gereformeerde, Liberale en Reconstructionistische autoriteiten;
 4. De synagoge van Aruba is een onafhankelijke, conservatief gereformeerde congregatie;
 5. De huwelijksplechtigheid kan plaatsvinden in de synagoge of op een andere plaats naar keuze van het paar.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties