Kosteloze rechtskundige bijstand

In het dagelijkse leven kan iedereen met juridische problemen te maken krijgen. De huur wordt opgezegd, u wordt ontslagen en kunt niet tot een redelijke oplossing komen of u gaat scheiden. Indien u rechtskundige bijstand nodig heeft maar over onvoldoende financiële middelen beschikt kunt u gebruik maken van de regeling voor kosteloze rechtskundige bijstand (gratis rechtshulp).
U kunt hier zelf inschatten of u in aanmerking komt voor kosteloze rechtskundige bijstand of juridische assistentie. U dient rekening te houden met het feit dat rechtbanken met termijnen werken. Begin dus op tijd met uw verzoek en maak tijdig een afspraak.

Aanvraag Kosteloze Rechtskundige Bijstand

Als u kosteloze rechtskundige bijstand wilt aanvragen dient u een afspraak te maken met de sectie Kosteloze Rechtskundige Bijstand van de Directie Sociale Zaken en een KRB-aanvraagformulier te halen bij het Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister . Met dit aanvraagformulier moet u een inkomensverklaring halen bij de Departamento di Impuesto (Belastingdienst). Beide formulieren dient u mee te nemen naar uw afspraak met de Directie Sociale Zaken.

Beoordeling

Uw KRB-aanvraag wordt door de sectie Kosteloze Rechtskundige Bijstand van de Directie Sociale Zaken beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

Alle ingezetenen met een Nederlandse nationaliteit als wel ingezeten vreemdelingen kunnen in aanmerking komen voor kosteloze rechtskundige bijstand.

Conflicten tussen personen en/of organisaties (Civiele Zaken ) zoals, arbeidgeschillen, echtscheidingen of verzoek voor ondercuratele stelling. Terechtstaan voor het plegen van een strafbaar feit (Strafzaken ) zoals, het door rood rijden of diefstal. KRB wordt niet gehonoreerd bij Administratieve Zaken (LAR-, SVb- of Bijstandzaken). Wel kan de sectie Kosteloze Rechtskundige Bijstand in sommige van deze gevallen assistentie verlenen.

Allereerst wordt naar uw inkomen en/of vermogen gekeken door middel van bijvoorbeeld loonstrookjes en uw inkomensverklaring om te toetsen of u tot de groep on- of minvermogenden behoort. Bij arbeidsgeschillen ligt de inkomensgrens voor gratis rechtshulp bij AWG. 1.762,48,-. Voor alle overige gevallen mag u en uw gezin niet meer dan het huidige minimumloon verdienen.
Er wordt ook gekeken naar de inhoud van de zaak. Ten aanzien van een arbeidsgeschil moet u eerst door de Directie Arbeid en Onderzoek geholpen worden. Mocht de Directie Arbeid en Onderzoek niet tot een redelijke oplossing komen en u heeft redelijke kans bij het aanvechten van uw zaak bij het Gerecht in Eerste Aanleg, dan kunt u een KRB-aanvraag indienen.

Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd krijgt u van de Directie Sociale Zaken een KRB-kaart.

U dient rekening te houden met het feit dat er geen KRB-kaart met terugwerkende kracht wordt verstrekt. Het staat ieder burger vrij om een eigen advocaat te kiezen mits deze uw zaak accepteert.

Bezwaar bij afwijzing

Indien uw aanvraag is afgewezen kunt u een bezwaar indienen.

Bij afwijzing op financiële gronden:
Indien u meer verdient dan de genoemde inkomengrens maar uw economische toestand staat u niet toe om uw eigen advocaat te betalen, dan kunt u bij de sectie Kosteloze Rechtskundige Bijstand ondersteuning krijgen bij het opstellen van een verzoekschrift aan de Minister belast met Sociale Zaken voor een KRB-kaart. De Minister kan conform beleid anders over uw bijzondere financiële situatie beslissen en alsnog een KRB-kaart toekennen.
Indien u zich niet kunt vinden in de afwijzing van de Directie Sociale Zaken, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de Minister van Justitie door tussenkomst van de Minister belast met Sociale Zaken.

Bij afwijzing op inhoudelijke gronden:
Indien u het niet eens bent met de afwijzing op de inhoud van uw zaak, dient u zich niet te wenden tot de Minister belast met Sociale Zaken, maar dient u binnen 6 weken na dagtekening een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de Directie Sociale Zaken, met een kopie aan het secretariaat van de Bezwaaradviescommissie LAR.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties