Rampen

Een ramp is een gebeurtenis die heeft geleid tot een zodanige ernstige verstoring van de algemene veiligheid, dat het leven en de gezondheid van vele burgers bedreigd worden of de kans bestaat dat er veel materiële schade aangericht kan worden. Een ramp kan zich op Aruba voordoen als gevolg van bijvoorbeeld orkanen, grote branden, zware ongelukken in de zeehavens en op de luchthaven.

Bij een ramp is een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties op verschillende vakgebieden een vereiste. Om alles in goede banen te leiden is het Bureau Rampenbestrijding het centrale punt van coördinatie en informatie. Dit bureau is ook belast met het verzorgen van de voorlichting. Zo is er een brochure in diverse talen uitgegeven waarin tips worden gegeven en welke maatregelen u moet treffen vóór en na een oorkaan. Het Bureau Rampenbestrijding is betrokken bij alle rampen op Aruba.

Het komt ook voor dat er een crisissituatie op Aruba kan ontstaan. Onder een crisis wordt verstaan: een ernstige verstoring van de basisstructuren dan wel aantasting van fundamentele waarden en normen van het maatschappelijke systeem. Van een crisis is in het algemeen sprake als het voortbestaan van iets in het geding is. Een crisis wijkt op een aantal punten af van een ramp.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties