Parkietenbos

Een efficiënt en effectief afvalbeleid zal geïntroduceerd worden voor de Dump te Parkietenbos. Illegale vuilopslagplaatsen zullen getackeld worden en een voorlichtingscampagne zal gevoerd worden ter bewustmaking van het volk hoe men verstandig met afval om moet gaan. Tevens zullen in alle buurten en scholen containers voor recycling geplaatst worden voor o.a. glas, papier, blik(ken) en plastic.

Een commissie van deskundigen zal ingesteld worden om met adviezen te komen voor een duurzame en effectieve oplossing voor de problematieken bij de dump te Parkietenbos. Er dient een integraal beleid opgesteld te worden inhoudende afvalverwerking conform ‘reduction, recycle en reuse’ (RRR) principes. Tevens zal gebruik worden gemaakt van verbrandingsoven(s) om zodoende de hieruit  geproduceerde energie te gebruiken ter productie van onze elektriciteit e/o water.

De zgn. ‘waste-to-energy system’.

De huidige afvalverwerkingssysteem zal opgevijzeld worden, zodat op reguliere basis vuil verwerkt kan worden. Op lange termijn zal er continu aan gewerkt worden om de actuele afvalpuinhoop te Parkietenbos af te werken. Met als gevolg dat onze praktijk weer in lijn is met de internationale geldende richtlijnen t.b.v. natuur en milieu. De komende jaren zullen meerdere afvalsystemen (=het opgevijzelde oude systeem en het nieuwe RRR-systeem) naast elkaar opereren om de afval sneller te verwerken. Tevens zal er nader gekeken worden of de afval als gerecycleerd product doorverkocht kan worden aan andere landen als energiebron.

Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid, de instandhouding van het milieu en om aan de ontwikkelende internationale normen en beste praktijken te voldoen, heeft de regering van Aruba heeft het doel gesteld om de overgang te maken van het huidige afvalbeheer naar een meer duurzame benadering van afvalbeheer.

De overheid van Aruba streeft daarom, in begin 2019, naar participatie van de private sector in een RFP-procedure de bestaande stortplaats ‘Parkietenbos’ op Aruba te saneren door middel van stortplaatsafdekking methodes en een voorstel indienen voor een nieuw gebruik van het land. De ‘Proposer’ ontwerpt, bouwt, financiert, en realiseert de afdekking van het stortplaats Parkietenbos en stelt een herbestemmingsproject voor in overeenstemming met de gespecificeerde saneringsmaatregelen voor de stortplaats Parkietenbos, die gebaseerd zijn op gezondheids- en milieunormen en vereisten zoals uiteengezet in de RFP-documenten. Het voorstel voor een integrale oplossing voor sanering en herbestemming is gebaseerd op een “Design- BuildOwn- Operate- Transfer” (DBOOT) basis.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties