Woning huren of verhuren

In Aruba zijn de huurprijzen op de huizenmarkt vrij.

De huurprijs wordt bepaald onder andere door:

 • de grootte van het betreffende pand;
 • de staat van onderhoud van het betreffende pand;
 • de ligging van het te huren pand.

Aruba kent vele makelaars- en bemiddelingskantoren die hun diensten aanbieden om de woningzoekende te begeleiden bij het vinden van geschikte woonruimte. Verder kan men zich uiteraard laten informeren in het informele circuit, bijvoorbeeld bij collega’s, vrienden en kennissen. De door de overheid in het leven geroepen stichting Fundacion Cas pa Comunidad Arubano (FCCA) houdt zich bezig met het verlenen van ondersteuning bij het financieren van het bouwen van een eigen huis en het kopen van eigen huis. FCCA zet tevens eigen projecten op en biedt deze woningen te koop of te huur aan. Zoals de naam al aangeeft helpt de FCCA de Arubaanse gemeenschap om aan een eigen huis te komen. De stichting houdt zich bezig met de sociale woningbouw op Aruba. In dat kader worden woningen te huur aangeboden, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen sociale huurwoningen en zakelijke huurwoningen.

Sociale huurwoningen

Dit type huurwoningen is bestemd voor Arubanen met een laag danwel modaal inkomen. Om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale huurwoning van de FCCA, worden de volgende richtlijnen gehanteerd:

 • verzoeker moet 18 jaar en ouder zijn;
 • ​​het maximale maandsalaris bedraagt 3125 Arubaanse guldens.

Klanten die zijn aangewezen voor een sociale huurwoning komen mogelijk in aanmerking voor huursubsidie. Het subsidiebedrag wordt berekend bij toewijzing van een huurwoning op basis van een huursubsidietabel en dit bedrag wordt gesubsidieerd door de overheid van Aruba.

Als huisvestingstichting biedt FCCA ook aangepaste huizen voor mensen met een lichamelijke beperking. Al bijna een tijdje bouwt FCCA dit type huizen. In de meeste van de sociale huisprojecten over het eiland is er een aangepast huis voor personen met een lichamelijke beperking. Deze groep is met de jaren gegroeid. Dat is de reden waarom FCCA als beleid vasthoudt dat 5% van de totale huizen in een woonproject is gebouwd als een op maat gemaakt huis.

Om een ​​woning op maat aan te vragen, neemt u contact op met onze afdeling Registratie op ons hoofdkantoor te Sabana Blanco 66 of op ons kantoor in San Nicolaas aan de B. van der Veen Zeppenfeldstraat 63.

Voor gepensioneerden geldt een uitzondering (neem contact op met FCCA).

Zakelijke huurwoningen

Om in aanmerking te kunnen komen voor een z.g. zakelijke huurwoning gelden de volgende voorwaarden:

 • de aanvrager dient 18 jaar of ouder te zijn;
 • de aanvrager dient een inkomen te hebben dat hoger is dan de per categorie genoemde bedragen (zie sociale huurwoningen);
 • de maandelijkse huur mag niet hoger zijn dan 30% van het inkomen.

Bij het indienen van een verzoek moeten de volgende documenten worden overlegd:

 • een geldige identiteitskaart (géén rijbewijs of paspoort!);
 • een kopie van het laatste maandoverzicht van het salaris, indien van toepassing van beide echtgenoten;
 • een kopie van het laatste maandoverzicht van andere vormen van inkomen, bijvoorbeeld pensioen en onderstand, indien van toepassing van beide echtgenoten.

Ondanks dat er op Aruba sprake is van een vrije markt economie reguleert de overheid op een aantal vlakken toch de marktwerking, zo ook met betrekking tot huren. Onder andere de volgende zaken worden in hoge mate door de overheid gereguleerd:

 • huurvaststelling;
 • huuropzegging;
 • huurprijs huurverhoging;
 • bemiddeling;
 • inspectie;
 • informatie.

Hiertoe is Dienst Huur en Consumentenzaken (DHC) in het leven geroepen.
 

Huurvaststelling

Zowel de verhuurder als de huurder hebben het recht om DHC te benaderen voor het vaststellen van de huur. Om de huur te laten vaststellen moet rekening worden gehouden met de volgende regels:

Bij de indiening dient ook een aantal documenten overlegd te kunnen worden. Er zijn aan deze dienstverlening geen kosten verbonden.

Huuropzegging

Om een huurovereenkomst op te zeggen is toestemming van de Dienst Huur en Consumentenzaken nodig. Op grond van de Huurcommissieverordening kan een huurovereenkomst zonder toestemming van de Dienst Huur en Consumentenzaken (DHC) niet worden beëindigd. Dit is uiteraard niet nodig als met wederzijds goedvinden de huuroverkomst wordt beëindigd.
Voor het verkrijgen van de toestemming moet rekening worden gehouden met de volgende regels:

Bij de indiening dient ook een aantal documenten overlegd te kunnen worden. Er zijn aan deze dienstverlening geen kosten verbonden.

Huurverhoging

Om over te gaan tot huurverhoging is, op grond van de Huurcommissieverordening,  toestemming nodig van de Dienst Huur en Consumentenzaken (DHC). 
Voor het verkrijgen van de toestemming moet rekening worden gehouden met de volgende regels:

Bij de indiening dient ook een aantal documenten overlegd te kunnen worden. Er zijn aan deze dienstverlening geen kosten verbonden.

Bemiddeling

Bij een dispuut tussen huurder en verhuurder kan de Dienst Huur en Consumentenzaken, afdeling Inspectie, op verzoek van een van de partijen, bemiddelen ten einde tot een bevredigende oplossing te komen. Deze bemiddeling kan zowel telefonisch als persoonlijk aangevraagd worden.
Bij persoonlijk melden dienen de volgende documenten overlegd te worden:

 • een geldig legitimatiebewijs van de verzoeker (identiteitskaart, rijbewijs of paspoort);
 • een eventuele machtiging uit naam van de feitelijke verzoeker;
 • tevens dient informatie te worden gegeven over het betreffende dispuut en over de partijen.

Er zijn aan deze dienstverlening geen kosten verbonden.

Inspectie

Bij aanvang en of beëindigen van huurovereenkomsten kan aan de Dienst Huur en Consumentenzaken, afdeling Inspectie verzocht worden om opname te doen en rapporten uit te brengen van de staat van het pand. De inspectie kan zowel telefonisch als persoonlijk worden aangevraagd.
Bij persoonlijke aanvraag dienen de volgende documenten worden overlegd:

 • een geldig legitimatiebewijs;
 • een eventuele machtiging;
 • informatie over de woning;
 • informatie over de partijen.

De afdeling Inspectie van de Dienst Huur en Consumentenzaken (DHC) is belast met het opstellen van het uiteindelijke rapport. Ook geeft deze afdeling informatie en begeleiding.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties