Aanvraag groot octrooi (bescherming voor 20 jaar)

 • Beschrijving

  Wenst u een 20-jarig octrooi, dan moet u om een onderzoek naar de stand van de techniek (nieuwheidsonderzoek) vragen. Dit type onderzoek wordt door het BIE uitbesteed aan het Europees Octrooi Bureau (EOB) te Rijswijk, Nederland. Bovengenoemd bureau doet een onderzoek naar de stand van de techniek van uw uitvinding. De stand van de techniek is alles wat vóór de indiening van uw octrooiaanvraag schriftelijk of mondeling openbaar toegankelijk is gemaakt. Het doel van het onderzoek naar de stand van de techniek is de stand ervan te achterhalen. Met dit onderzoek kan zowel de aanvrager als een derde beter de waarde van het verleende octrooi inschatten. Het EOB doorzoekt octrooiliteratuur, wetenschappelijke publicaties en octrooidatabanken. Het resultaat van het onderzoek wordt vastgelegd in een nieuwheidsrapport.
  Om in aanmerking te komen voor octrooi dient uw uitvinding:

  1. nieuw (wereldwijd onbekend te zijn);
  2. inventief (niet voor de hand liggend zijn) en
  3. industrieel toepasbaar (de uitvinding moet een technisch aantoonbaar functionerend product of productieproces te zijn).
 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

  U kunt het aanvraagformulier halen bij het Bureau Intellectuele Eigendom (BIE) of het downloaden (Aanvraagformulier Arubaans octrooi.xls).

  Noot: Het goed, duidelijk en precies omschrijven van uw octrooiaanvrage is van cruciaal belang voor het verkrijgen van de gewenste beschermingsomvang.

 • Wat moet ik meenemen?

  1. ingevulde aanvraagformulieren (in tweevoud)waarin:
   a. de korte beschrijving der uitvinding (waarin u de probleemstelling aanduidt, de geboden oplossing voor het technische probleem omschrijft en de tekeningen toelicht)
   b. de titel van de uitvinding;
   c. gegevens van de aanvrager(s) en /of de uitvinder(s);
   d. prioriteits gegevens (indien van toepassing);
   e. gegevens van de gemachtigde (indien van toepassing);
  2. een begeleidende brief gericht aan het BIE om de octrooiaanvraag te registreren met een overzicht van de bijgevoegde documenten;
  3. een beschrijving van de uitvinding in tweevoud;
  4. één of meer conclusies of claims; Hier formuleert u de verlangde bescherming van het octrooi, m.n. het uitsluitend recht dat u wenst;
  5. tekeningen of formulebladen (een toelichting op de tekeningen of formulebladen staat in de beschrijving);
  6. volmacht: indien u domicilie heeft in het buitenland dient u vertegenwoordigd te worden door een octrooigemachtigde. Maar indien u domicilie heeft in Aruba is het niet verplicht maar het is echter aanbevolen om u door een octrooigemachtigde te laten bijstaan. Het beschermen van uw vinding d.m.v. een octrooi is soms niet gemakkelijk. De uitvinding moet namelijk zeer nauwkeurig worden omschreven in de octrooiaanvraag. Bij ingewikkelde uitvindingen is dit een lastige opgave. U kunt de aanvraag zelf opstellen, maar het kan verstandig zijn om dit door een octrooigemachtigde te laten doen. Het uiteindelijke document heeft namelijk een juridische status en de kwaliteit van de aanvraag is dan ook van groot belang voor het recht dat u uiteindelijk verwerft.  Octrooigemachtigden ingeschreven aan het BIE kunnen u helpen bij het aanvragen van een octrooi;
  7. prioriteitsdocument: indien de aanvrager gebruik wil maken van het recht van voorrang dient hij bij de indiening van de aanvrage of binnen 3 maanden hierna kenbaar maken door ten minste de datum van indiening van de aanvrage waarop hii zich beroept en het land waarin of waarvoor deze werd ingediend te melden aan het BIE. Indien deze gegevens bij de indiening reeds bekend zijn kunnen zij in de aanvraagformulieren worden ingevuld. Binnen 16 maanden na de indiening van de aanvrage waarop hij zich beroept moet hij aan het BIE het voorrangsdocument verstrekken;
  8. akte van overdracht: er is sprake van overdracht of fusie bij wijziging van rechtsvorm of wanneer de octrooihouder zijn rechten aan een derde partij verkoopt;
  9. een geldig legitimatiebewijs (o.a een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, indien de aanvrager een natuurlijk persoon is (en dus geen rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam) en die domicilie heeft in Aruba;
  10. een uittreksel van de Kamer van Koophandel (indien de aanvrager een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam in Aruba is).
 • Wat kost het?

  De kosten voor de indieningstakse en de takse voor het onderzoek naar de stand van de techniek bedragen:

  • Indiening aanvraagformulieren  AWG. 300,00;
  • Voor het verrichten van een internationale nieuwheidsonderzoek  AWG. 2.400,00.

   

  Noot 1: Voor het in stand houden van een 20-jarig octrooi dient u jaarlijks instandhoudingstaksen (jaartaksen) te betalen t/m het 20ste jaar.

  Noot 2: Als u reeds over het resultaat van een internationaal nieuwheidsonderzoek beschikt dient u een kopie hiervan bij het BIE over te leggen. In dit geval dient u niet weer een nieuwheidsonderzoek te laten instellen. Genoemd onderzoek dient wel uitgevoerd te zijn door een erkend octrooibureau, zoals o.a. het EOB, USPTO. Hiermede zal bij het BIE worden volstaan en zal u octrooi worden verleend.

 • Hoe lang duurt het?

  Tussen 2 tot 18 maanden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties