Aanvraag klein octrooi (bescherming voor 6 jaar)

 • Beschrijving

  Een octrooi is een exclusief (uitsluitend) recht op een uitvinding waarmee u een ander kunt verbieden de uitvinding commercieel toe te passen in een bepaald rechtsgebied (land), gedurende een bepaalde periode (6 of 20 jaar). Een octrooi of patent beschermt uw uitvinding op een technisch product of proces. Wie een octrooi heeft, kan een ander verbieden die uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren. Zelfs wanneer de ander die uitvinding geheel onafhankelijk zelf ook heeft gedaan. Om in aanmerking te komen voor octrooi dient uw uitvinding:

  1. Nieuw (wereldwijd onbekend te zijn);
  2. inventief (niet voor de hand liggend zijn en
  3. industrieel toepasbaar (de uitvinding moet een technisch aantoonbaar functionerend product of productieproces te zijn).
 • Waar aan te vragen? / Meer info bij

  U moet uw aanvraag in tweevoud indienen. U kunt het aanvraagformulier halen bij het Bureau Intellectuele Eigendom (BIE) of het downloaden (Aanvraagformulier Arubaans octrooi.xls).

 • Hoe vraag ik het aan? / Wat moet ik doen?

  Als u een octrooi wilt aanvragen, start de procedure bij het Bureau Intellectuele Eigendom (BIE). U kunt hier aanvraagformulieren opvragen of downloaden. Na indiening van de octrooiaanvraag zult u een keuze moeten maken voor een octrooi met een beschermingsduur van 6 of 20 jaar. Voor deze keuze heeft u 13 maanden de tijd. Vraagt u binnen 13 maanden geen onderzoek naar de stand van de techniek aan, dan verkrijgt u automatisch een 6 jarig octrooi. Als u uw uitvinding wenst te beschermen voor een periode van 6 jaar (klein octrooi) zal het BIE een nationaal/niet internationale onderzoek doen naar de stand van de techniek in het octrooibestand van het BIE. Dit onderzoek vergelijkt uw aanvraag met reeds eerder ingediende octrooiaanvragen en verleende octrooien in Aruba. Indien geen bezwarende aanvragen bestaan wordt door het BIE octrooi verleend voor 6 jaar.

 • Wat moet ik meenemen?

  • ingevulde aanvraagformulieren (in tweevoud) waarin de korte beschrijving der uitvinding (waarin u de probleemstelling aanduidt, de geboden oplossing voor het technische probleem omschrijft en de tekeningen toelicht), de titel van de uitvinding, gegevens van de aanvrager(s) en /of de uitvinder(s), prioriteitsgegevens (indien van toepassing), gegevens van de gemachtigde (indien van toepassing);
  • een begeleidende brief gericht aan het BIE om de octrooiaanvraag te registreren met een overzicht van de bijgevoegde documenten;
  • een beschrijving van de uitvinding in tweevoud;
  • één of meer conclusies of claims; Hier formuleert u de verlangde bescherming van het octrooi, m.n. het uitsluitend recht dat u wenst;
  • tekeningen of formulebladen (een toelichting op de tekeningen of formulebladen staat in de beschrijving;
  • volmacht: indien u domicilie heeft in het buitenland dient u vertegenwoordigd te worden door een octrooigemachtigde. Maar indien u domicilie heeft in Aruba is het niet verplicht maar het is echter aanbevolen om u door een octrooigemachtigde te laten bijstaan. Het beschermen van uw vinding d.m.v. een octrooi is soms niet gemakkelijk. De uitvinding moet namelijk zeer nauwkeurig worden omschreven in de octrooiaanvraag. Bij ingewikkelde uitvindingen is dit een lastige opgave. U kunt de aanvraag zelf opstellen, maar het kan verstandig zijn om dit door een octrooigemachtigde te laten doen. Het uiteindelijke document heeft namelijk een juridische status en de kwaliteit van de aanvraag is dan ook van groot belang voor het recht dat u uiteindelijk verwerft. Octrooigemachtigden ingeschreven aan het BIE kunnen u helpen bij het aanvragen van een octrooi;
  • prioriteitsdocument (indien de aanvrager gebruik wil maken van het recht van voorrang dient hij bij de indiening van de aanvrage of binnen 3 maanden hierna kenbaar maken door ten minste de datum van indiening van de aanvrage waarop hii zich beroept en het land waarin of waarvoor deze werd ingediend te melden aan het BIE. Indien deze gegevens bij de indiening reeds bekend zijn kunnen zij in in de aanvraagformulieren worden ingevuld. Binnen 16 maanden na de indiening van de aanvrage waarop hij zich beroept moet hij aan het BIE het voorrangsdocument verstrekken);
  • akte van overdracht (er is sprake van overdracht of fusie bij wijziging van rechtsvorm of wanneer de octrooihouder zijn rechten aan een derde partij verkoopt);
  • een geldig legitimatiebewijs (o.a een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs (indien domicilie in Aruba);
  • een uittreksel van de Kamer van Koophandel (indien de aanvrager een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam in Aruba is).
 • Wat kost het?

  De kosten voor de indieningstakse en de takse voor het onderzoek naar de stand van de techniek bedragen:Indiening aanvraagformulieren AWG. 300,00;Niet- internationaal/nationale nieuwheidsonderzoek AWG. 1.200,00.

  Noot: Voor het in stand houden van uw octrooi dient u jaarlijks instandhoudingstaksen (jaartaksen) te betalen t/m het 6de jaar (zie Instandhouding van een octrooi). 

 • Hoe lang duurt het?

  In beginsel 18 maanden na indiening van de aanvraag. Als u binnen 18 maanden een octrooi wilt, kunt u om een vervroegde inschrijving verzoeken. Als u dit meteen bij indiening doet, kunt u binnen 2 maanden een 6-jarig octrooi verkrijgen. 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties